جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای شماره : 516 07/02/1347

رای شورای عالی ثبت
سندمالکیت پنج دانگ مشاع ملکی صادرشد.پس ازفوت اوورثه تقاضای صدورسندمالکیت جدیدکردندولی ستون ملاحظات سندمالکیت اولی (سند برگه ای بودنه دفتری )پاره وساقط شده بودوورثه مدعی بودندکه براثرمرور زمان ولاخوردگی چنانکه ملاحظه می کنیدستون ملاحظات به خط مستقیم جداوگم شده است ودردست نیست .هیئت نظارت موردرامشمول ماده 120نظامنامه قانون ثبت وتبصره های آن (که راجع به فقدان سندمالکیت است )دانست واین نظرمورداعتراض واقع شد.
رای مورخ 7/2/47شورا:
"بعدازصدورآگهی پرونده برای تعیین تکلیف درشورامطرح شود".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - فقدان قسمتی ازسندمالکیت درحکم فقدان تمام سندمالکیت است
دوم - نظرشورااین است که موقع صدورسندمالکیت جدیدبایدموضوع گم شدن ستون ملاحظات سنداول درسندجدیدتوضیح داده شودتاحقوق احتمالی اشخاص دیگرضمن معاملات جدیدوانتقالات جدیدمحفوظ باشدواساسامالکیت ورثه ازباب وراثت درچنان ملکی هنوزمحرزنیست وممکن است دیگران براثر انتقال ازطرف مورث مالک آن شده باشنددرتاریخ 20/7/47رای داده شدکه (اجرارای هیئت نظارت درنتیجه اشکالی ندارد).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 637-638
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
516
تاریخ تصویب :
1347/02/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :