جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: 622
سه‌شنبه،16 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19982 نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


1


شماره38274هـ/ب 27/6/1392
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره90593/ت49274هـ مــورخ 18/4/1392، موضوع: «تشکیل سامانه مقامات و مدیران ارشد» ، متعاقب بررسی‌ها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ «ایجاد بانک اطلاعات مدیران» برعهده سازمان ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ می‌باشد، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر تشکیل سامانه‌ای موازی با بانک اطلاعاتی فوق، توسط دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


764شماره42376هـ/ب 13/7/1392
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 106216/ت49411هـ مــورخ 13/05/1392، موضوع: «مشارکت در ساخت راه آهن تبریزـ تهران ـ مشهد» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«1ـ نظر به اینکه بند (14) جدول (23) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مصرح به تأمین اعتبار برای «احداث راه آهن سریع‌السیر تهران ـ مشهد» می‌باشد، علیهذا، بند (2) مصوبـه مبنی بر اجازه تأمین منابع مالی احداث راه‌آهن تبریز ـ تهران ـ مشهد از محل فوق، با توجه به افزوده شدن واژه «تبریز»که متضمن توسعه شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد. 2ـ از آنجا که طبق ماده (18) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ «تأمین اعتبار» نیازمند وجود بودجه مصوب می¬باشد، و بر اساس تبصره (3) ماده واحده «‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 24/08/1366ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز عواید آتی طرح تا مدت زمان مشخصی برای بخش خصوصی خواهد بود و دولت نمی¬تواند از آن بهره¬مند شود، علیهذا، تبصره (1) بند (2) مصوبه مبنی بر تأمین اعتبار برای سهـم وزارت راه و شـهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیث فقدان پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

765شماره42373هـ/ب 13/7/1392
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104620/ت49360ک مــورخ 10/05/1392، موضوع: «تعیین نرخ هزینه¬های معاینه فنی خودرو» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«هرچند بر اساس بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ دولت صلاحیت قیمت¬گذاری در خصوص خدمات عمومی از جمله معاینه فنی خودرو را دارا است، ولی از آنجا که طبق تبصره (1) ذیل بند فوق، لازم است دولت در ابتدا «ضوابط تعیین ... خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این ... خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذ‌یربط به تصویب شورای اقتصاد برساند»، علیهذا، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

766شماره42369هـ/ب 13/7/1392
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشـت به رونوشت تصـویب‌نامه هیـأت محـترم وزیران به شـماره‌های: 1ـ 91973/ت49086هـ مورخ 19/04/1392، 2ـ 101975/ت49086هـ مورخ 06/05/1392، موضوع: «مستثنی شدن خانه¬های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«1ـ نظربه اینـکه در ماده (8) قانون سامـاندهی و حمایت از تولیـد و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 با اصلاحات بعدی ـ «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی... » مکلف شده¬اند تا خانه¬های سازمانی خود را به فروش برسانند، و تنها استثنایی که بر این امر مقرر شده در بند (4) این ماده است که بر اساس آن «خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند»، بنابر این، متن مصوبه مبنی بر مستثنی شدن خانه¬های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور که مآلاً منجر به مستثنی شدن آن از احکام و تکالیف مقرر در ماده (8) قانون می¬شود، مغایر قانون است . 2ـ ضمناً تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101975/ت49086هـ مورخ 06/05/1392، از این حیث که مفاد مصوبه ردیف (1) را با عطف بماسبق نمودن آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه اصلی یعنی از سال 1388 به بعد لازم‌الاجراء می‌داند، مبنیاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

767شماره42370هـ/ب 13/7/1392
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91153/ت48724هـ مــورخ 19/04/1392، موضوع: «پرداخت تسهیلات به شرکت کمباین سازی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬«نظر به ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر لزوم اعتبارسنجی مشتریان و تعیین حد اعتباری آنها توسط بانک¬ها و مؤسسات اعتباری قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به آنها و با توجه به تبصره ماده مذکور که فقط اجازه پرداخت تسهیلات به طرح¬های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را داده است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانک کشاورزی به شرکت کمباین سازی ایران، از حیث مصرّح نبودن به رعایت ترتیبات مقرر در ماده مذکور و تبصره آن، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19982
تاریخ تصویب :
1392/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
هیات وزیران
موضوع :