جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


رای شماره : 517 16/06/1347

رای شورای عالی ثبت
دونفرکه هریک مالک سه دانگ مشاع ملکی بودندتقاضای ثبت آنرا کردندوتحدیدحدودشد.سپس یک نفرسهم خودراوقف گورستان کردوبه وقوع قبض هم اعتراض نمود.دومی نیزنصف حصه خودراوقف گورستان کردواقراربه واگذاری کردکه ظهوردراقباض دارد(ماده 59 قانون مدنی )لکن شرط کردکه پیش ازتفکیک 5/1دانگ دیگرکه ملک اواست مرده دفن نکنندو5/1دانگ ملکی وی ازطرف شرق جنب باغ موقوفه پارک معین گردد(بدیهی است اقباض موقوفه پیش ازاجرااین دوشرط،امکان پذیراست ).
درهردوموردبالاوقفنامه عادی بودولی ذینفع درهرحال اقراربه صدور آن دراداره ثبت کرد(ماده 1291قانون مدنی ).سپس خیابان ششدانگ ملک مزبوررابه دوقسمت تقسیم کردوقبلانیزدرقسمتی اززمین مذکوردفن اموات شده بوددرحال اینکه 5/1دانگ ملک واقف اخیرهنوزتفکیک نشده بود(درهر حال اقباض موقوفه چیزی است مستقل ازاستفاده ازموقوفه بصورت دفن مردگان ودفن نکردن مانع صدق اقباض موقوفه وتحقق وقف درحدودماده 59 قانون مدنی نیست ).
مالکان به دعوی اینکه شهرداری پس ازاحداث خیابان مذکوردفن مرده رادرزمین مزبورمنع کرده مدعی مالکیت آن شدندوثبت مربوط نیزنظردادکه بایدوقف ازملک جداوسپس باسندرسمی به شهرداری واگذارشوددراین بین زمین مذکوربین مالکان اولی آن تقسیم وتفکیک شدوموردمعامله قرارگرفت . ثبت مربوط پرسیدآیاباسندعادی وقف ،وقف واقع میشود؟وآیاصورت مجلس تفکیک که تنظیم شده ظهوردرعدول ازوقف دارد؟
رای مورخ 16/6/47شورا:
"باسابقه وقف ...اگرادعائی دارندمیتوانندبه دادگاه رجوع نمایند".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 638-639
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
517
تاریخ تصویب :
1347/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :