جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


رای شماره : 518 26/5/1347

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه چک به مبلغ 165000ریال به نفع کسی علیه دیگری صادروابلاغ قانونی شدچون اعلان شده بودکه وجوهی ازمدیون پیش شرکت نفت مسجدسلیمان است اخطارماده 58 نظامنامه اجرابه شرکت ابلاغ شدوشخصی بعنوان کارمند شرکت آنرادریافت کرد.اداره حقوقی شرکت درمسجدسلیمان پس ازانقضا پنج روزماده 62نظامناه اجراپاسخ دادکه متعهداجرائیه 53400 ریال از شرکت بستانکاراست ولی قرب 70000 ریال به کارگران خودبدهکاراست و اداره کل محل طبق ماده 24قانون کارکه طلب کارگران راجزدیون ممتازه میداند تقاضاداردمعادل مبلغ مذکورازطلب متعهداجرائیه کسروباحضورنماینده آن اداره به کارگران داده شود.شرکت نیزبه استنادقراردادی که بامتعهد اجرائیه داردمحق است که بدهی اوراکسروبه کارگران بدهدبه همین لحاظ مبلغ مذکوردرصندوق نگهداری وبه اوداده نشده است .
بستانکاراجرائیه بااخذبه اقرارضمنی اداره حقوقی به صحت ابلاغ و انقضامهلت ماده 62نظامنامه اجراشرکت رامسئول پرداخت وجه دانسته است که دررای مدیرثبت این تقاضاوارددانسته شد.بعداشرکت مذکورمبلغ 19961ریال ازوجوه متعهداجرائیه رابه ثبت مربوط فرستاد.هیئت تجدید نظرمفادارای داد"چون دائن مدعی است که شرکت پس ازبازداشت مبلغی را به بدهکارپرداخته وبه اداره ثبت نفرستاده است ومدک این ادعارانداده است بایدبرای اثبات این امربدادگاه مراجعه کند".
رای مورخ 26/5/1347 شوری :
"بااعلام اینکه وجه موجوددرشرکت نفت متعلق حق کارگران میباشد شرکت الزامی به اجرادستوربازداشت آن ندارد."

***
نکات توضیحی :
اول - بااعلان شرکت درخارج ازموعدماده 62نظامنامه اثری ندارد.
دوم - شرکت مکلف بوده طبق روح ماده مذکورنظرخودرادرمهلت اعلان کندحال که به این تکلیف عمل نکرده است ودرارتکاب خلاف قانون هم اختیار قانونی ونمایندگی ازشخص حقوقی (شرکت )نداشته است علیهذاشرکت مسئول پرداخت طلب موضوع اجرائیه به استنادماده 62نظامنامه اجرانیست .شخص طبیعی که درشرکت مکلف به رعایت ماده 62بوده درحدودمقررات عمومی مسئول است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 639-640
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
518
تاریخ تصویب :
1347/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :