جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 624
سه‌شنبه،23 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19988 تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس
شماره128593/ت49684هـ 20/7/1392
تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات هزینه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هـیئت وزیـران در جلسه مورخ 14/7/1392 بنا به پیـشنهاد شماره 58507 مورخ 7/7/1392 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمـهور و به استناد بند (ب) ماده (85) قانـون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مـصوب 1380ـ تصویب نمود:
اعتبارات هزینه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس به شرح جدول زیر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی ـ بهداشت و درمان به شماره طبقه‌بندی(1ـ125500) کسر و به دانشگاه علوم پزشکی و خدمـات بهداشـتی، درمانی بـیرجند ـ بهداشـت و درمـان به شـماره طبـقه‌بندی (1ـ 124101) انتقال می‌یابد.

جهت دریافت جدول مربوطه به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19988
تاریخ تصویب :
1392/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :