جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 624 سه‌شنبه،23 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19988
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

شماره128271/ت45956هـ 17/7/1392
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/6/1392 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ تصویب نمود:
اساسنامـه سازمان هدفمـندسازی یارانـه‌ها، موضـوع تصویب‌نامه شـماره 101975/ت44252هـ مورخ 27/5/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت «و 11» حذف می‌گردد.
2ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده8 ـ مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس)
2ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
4ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
5 ـ وزیر راه و شهرسازی
6 ـ وزیر جهاد کشاورزی
7ـ وزیر نفت
8 ـ وزیر نیرو
3ـ متن زیر جایگزین ماده (9) می‌گردد:
ماده9ـ اعضای هیئت‌مدیره متشکل از (5) نفر می‌باشند که به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. احکام اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صادر می‌شود.
مواد (10)، (13) و (15) حذف می‌شوند.
5 ـ در بند (1) ماده (16) عبارت «جهت تصویب» حذف می‌شود.
6 ـ در ماده (23) عبارت «و قراردادی» حذف می‌گردد.
7 ـ در ماده (24) عبارت «و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران» جایگزین عبارت «به تصویب مجمع عمومی» می‌شود.
8 ـ با اعمال اصلاحات موضوع این تصویب‌نامه، شماره مواد به ترتیب اصلاح می‌شوند.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 51896/30/92 مورخ 10/7/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19988
تاریخ تصویب :
1392/6/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت تعاون
ریاست جمهوری
موضوع :