جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای شماره : 2519/6/1347

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوراجرائیه چک ،مدیون قسمت مشاع ازچندپلاک راکه ملک سه نفردیگربوده است معرفی کرد.سه نفرمذکورطبق سندرسمی به اووکالت داده بودندکه آن ملک رادرقبال بدهی خودعرضه کندعملیات اجرائیه به مزایده منتهی شدودرآن عملیات اشتباهات ذیل دیده شد:
الف - صورت مجلس بازداشت تنظیم نشدومعلوم نگردیدچه مقداراز ملک هادربرابرچه مبلغ ازبدهی توقیف شده است .
ب -اخطارماده 78نظامنامه اجرادریک نسخه بنام بدهکارتهیه وفقط به اوابلاغ شدوبه موکلان اوکه مالک ملک بودندابلاغ نشد.
ج - بدهکاربه ارزیابی اعتراض کردوهزینه ارزیابی مجددرانداد معذلک ارزیابی مجددبعمل آمد(رای 520).
د- رعایت مواد35-67نظامنامه اجرادرحین بازداشت ملک معرفی شده نشده است .
به عملیات اجرائی اعتراض نشده ومدت دوماه ماده 25مکررقانون ثبت منقضی است .
رای مورخ 2/6/47شورا:
"اشکال موثری بنظرنمی رسد".
***
توضیح - صرف نظرازاشکالات دیگروباتوجه به رای 318قیاس اقتضا میکردکه اخطارارزیابی برای مالک (موکل مدیون )فرستاده شودوانقضامدت دوماه هم همانطورکه دررای 318موردنظربوده است تاثیری نداردزیرابرهمان قیاس ،دراین موردهم به رکن عملیات اجرائی صدمه واردشده است ،علاوه بر این باتوجه به رای 520درمانحن فیه به طریق اولی بایدعملیات اجرائی تجدید شود.
(رای 520 ملاحظه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 641-642
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
519
تاریخ تصویب :
1347/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :