جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 625 شنبه،4 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 19995
اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386

شماره130947/ت38858هـ 28/7/1392
اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال اصلاح می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19995
تاریخ تصویب :
1392/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :