جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 625
شنبه،4 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19995 اصلاح مواد (5) و (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
شماره130940/ت49062هـ 28/7/1392
اصلاح مواد (5) و (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 237613 مورخ 26/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خـدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ تصویب نمود:
مواد (5) و (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/1/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
الف ـ ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در متن ماده، عـبارت «در اجرای ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده» قبل از واژه «مکلفند» الحاق می‌شود.
2ـ در بند «الف»، عبارت «و قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم» الحاق می‌شود.
3ـ متن زیر جایگزین بند «ب» می‌شود:
ب ـ تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد براساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.
4ـ در بند «ج»، عبارت «مالیاتهای مستقیم» بعد از واژه «قانون» الحاق می‌شود.
5 ـ در تبصره (1)، عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیاتهای غیرمستقیم» می‌شود.
6 ـ در تبصره (2)، عبارت «و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارتهای «تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات»، «درآمد مشمول مالیات» و «تعیین درآمد مشمول مالیات» و عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «محاسبه درآمد مشمول مالیات» الحاق می‌شود.
7ـ در تبصره (3)، عبارت «و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» الحاق می‌شود.
8 ـ در بند «ج» تبصره (3)، عبارت «قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.
ب ـ ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ متن زیر جایگزین متن ماده می‌شود:
ماده6 ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می‌نماید.
2ـ در تبصره (1)، عبارت‌های «یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» و «و خرید و عرضه کالا و خدمات» به ترتیب بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» و واژه «استهلاکات» الحاق و عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیاتهای غیرمستقیم» می‌شود.
3ـ در بند «الف» تبصره (1)، عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افـزوده و مالیات مـتعلق به هر دوره مالیاتی» بـعد از عبارت «مالیـاتهای تکلیفی» الحاق می‌شود.
4ـ در بند «ب» تبصره (1)، عبارت «با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.
5 ـ در تبصره (4)، عبارت «با اکثریت» جایگزین عبارت «به اتفاق» و عبارت «گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و» بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19995
تاریخ تصویب :
1392/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :