جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 625
شنبه،4 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19995 انتزاع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران
شماره8087/92/دش 10/7/1392
انتزاع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران
(مصوب جلسه 736 مورخ 26/6/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده واحده «انتزاع علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران» که در جلسه 736 مورخ 26/6/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«ماده واحده ـ علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران در تمامی سطوح و حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و اجرایی از علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران منتزع می‌شود.
تبصره ـ پیش‌بینی تمهیدات و نحوه اجرای فرآیند انتزاع در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد».
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19995
تاریخ تصویب :
1392/6/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :