جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


رای شماره : 25520/3/1346

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدوراجرائیه سندذمه ای مدیون املاکی راازخودمعرفی کردو بازداشت شدوبه مبلغ 21500ریال ارزیابی گردیدومورداعتراض بدهکارواقع شد.بدون رعایت مقررات راجع به تجدیدارزیابی ،کارشناسی مجدداانتخاب ومال مذکوربه مبلغ 9000ریال ارزیابی شدوبدهکارازجریان ارزیابی مجدد آگاه نشد(شبیه موردرای 519).
مزایده برگزارشدوبستانکارتقاضای صدورسندانتقال کرداعتراضی نرسیدودوماه ماده 25مکررقانون ثبت گذشته بود.
رای مورخ 25/3/46شورا:
"باتوجه به گزارش عملیات اجرائی درقسمتی که برخلاف مقررات اعلان شده بایدتجدیدشود".
(رای 519 ملاحظه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 642
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
520
تاریخ تصویب :
1346/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :