جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره هـ/89/630 16/7/1392
اصلاحیه دادنامه شماره 759ـ 724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه، دادنامه شماره 759ـ 724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره 19792ـ 24/11/1391 در ردیف 19 جدول گردشکار دادنامه صدرالذکر مشخصات مصوبات شورای اسلامی شهر تهران صحیحاً درج نشده است. لذا مشخصات مصوبات مورد شکایت در ردیف 19 بشرح ذیل اصلاح و جهت درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد.

ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت مشخصات مصوبه موردشکایت
19 91/1088 بانک صادرات شورای اسلامی شهر تهران اعتراض به وضع عوارض
کسب و پیشه برای فعالیت بانکها تبصره 3 مصوبه 17965/162/160ـ 14/9/1379 و مصوبه 16599/445/160ـ 8/11/1382 و بند 2
مصوبه 21031/609/160ـ 11/11/1383 و مصوبه هفتادوششمین جلسه مورخ 14/11/1386
به شماره 21063/1033/160ـ 19/12/1386
معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق‌آبادینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19995
تاریخ تصویب :
1392/7/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :