جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 626 دوشنبه،6 آبان 1392

سال شصت و نه شماره 19997
تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

شماره8740/92/دش 27/7/1392
تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
(مصوب جلسه 737 مورخ 23/7/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
جهاد دانشگاهی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی» که در جلسه 737 مورخ 23/7/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد هیأت امناء جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«ـ آقای دکتر حمیدرضا طیبی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی انتخاب می‌شود.»
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19997
تاریخ تصویب :
1392/7/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :