جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 627
چهارشنبه،8 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 19999 دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
شماره133770/ت47446هـ 6/8/1392
وزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1392 بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب1390ـ دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

ماده1ـ به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده (7) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390ـ جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار «هیئت» نامیده می‌شود، با دعوت کتبی دبیر هیئت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می‌شود.
تبصره ـ دبیرخانه هیئت در وزارت نفت مستقر خواهد بود.
ماده2ـ جلسات فوق‌العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیئت و با اعلام قبلی برگزار می‌شود.
ماده3ـ جلسات هیئت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون‌های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است.
تبصره ـ در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است.
ماده4ـ دبیر هیئت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیئت می‌باشد.
ماده5 ـ دبیر هیئت می‌تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19999
تاریخ تصویب :
1392/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :