جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای شماره : 1522/5/1343

رای شورای عالی ثبت
وکیلی تقاضای صدوراجرائیه کردوصادرشد.موکل پیش ازابلاغ اجرائیه شخصادرخواست کردکه تااعلان ثانوی ازابلاغ خودداری شود.پس ازمدتی وکیل تقاضای تعقیب اجرائیه راکردوبه تقاضای اوابلاغ اجرائیه بعمل آمد.بدهکار اعتراض کردکه بادخالت موکل ،وکالت وکیل منتفی شده است وحق تقاضای تعقیب اجرائیه رانداشته است .این اعتراض رارئیس اجراوتجدیدنظررد کردند.
رای مورخ 1/5/43شورا"
"رای هیئت تجدیدنظراجرائی بی اشکال است ".
***
شرح - باتوجه به ماده 678قانون مدنی دخالت کل موکل درموردفوق مستلزم عزل وکیل نیست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 643
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
522
تاریخ تصویب :
1343/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :