جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 629
دوشنبه،13 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20003 اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/28992/سازمان-نظام-مهندسی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
شماره135778/ت34482هـ 11/8/1392
اصلاح آیین‌نامه قانون تأسیس کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/28992/سازمان-نظام-مهندسی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 36/020 مورخ 5/1/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود:
آیین‌نامه قانون تأسیس کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران" href="/tags/28992/سازمان-نظام-مهندسی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-جمهوری-اسلامی-ایران/" class="link">سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 213583/ت34482هـ مورخ 1/11/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در تبصره ماده (11) عبارت «هفت نفر» به عبارت «هشت نفر» تغییر می‌یابد.
2ـ در بند (هـ) ماده (18) و تبصره (5) ماده (52) عبارت «اعضای حاضر در جلسه» جایگزین عبارت «نصف به علاوه یک اعضاء» می‌شود.
3ـ در انتهای ماده (48) واژه «است» به واژه «نیست» اصلاح می‌شود.
4ـ بند «د» ماده (54) حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ متخصصان کشاورزی صاحب نظر موضوع بند (5) ماده (6) قانون باید دارای یکی از مدارک دکتری، کارشناسی ارشد یا کارشناسی با سابقه کار حرفه‌ای به ترتیب (3)، (7) و (10) سال پس از اخذ مدرک کارشناسی باشند.
5 ـ ماده (80) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده80 ـ هرگونه تبلیغات در روز انتخابات در حوزه اخذ رأی و نیز استفاده از امکانات اداری، فصلنامه و خبرنامه داخلی سازمان مرکزی و استان‌ها برای انجام تبلیغات انتخاباتی و انجام مصاحبه حداقل چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات توسط اعضای فعلی شوراهای مرکزی و استانی و مسئولین اداری سازمان مرکزی و سازمان استان‌ها که داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای استان و مرکزی هستند ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ متخلفان از این ماده برابر ماده (25) قانون حسب مورد توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یا هیئت نظارت بر انتخابات استان به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند.
6 ـ ماده (81) حذف می‌شود.
7ـ ماده (85) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده85 ـ تعرفه‌های مربوط به ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
2003
تاریخ تصویب :
1392/8/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :