جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اداری
شماره ویژه نامه: 629
دوشنبه،13 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20003 رأی شماره 452 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و مرکزی در مورد اراضی کشت موقت" href="/tags/29180/ستاد-مرکزی-در-مورد-اراضی-کشت-موقت/" class="link">ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت
شماره هـ/91/300 5/8/1392
تاریخ دادنامه : 15/7/1392 شماره دادنامه: 452 کلاسه پرونده : 91/300
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی آملی به وکالت از طرف آقای سعید فتاحی قاضی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای مرتضی آملی به وکالت از طرف آقای سعید فتاحی قاضی به موجب لایحه‌ای که به شماره 309ـ 31/2/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
موضوع: اعلام تعارض بین دادنامه‌های شماره 1724ـ 15/10/1377 صادر شده از شعبه 4 دیوان عدالت اداری (که به موجب دادنامه شماره 846 ـ 5/7/1378 صادر شده از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید و استوار گردیده) و دادنامه شماره 1007ـ 3/5/1389 صادر شده از شعبه 8 دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 725ـ 12/4/1389 صادر شده از همان شعبه جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری به منظور احراز تعارض و اعلام غیرصحیح بودن دادنامه اخیر.
با احترام اینجانب مرتضی آملی به وکالت از احد از شکات به نام آقای سعید فتاحی قاضی به عرض می‌رساند نظر به این که طبق قانون الحاق 1 تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و مرکزی در مورد اراضی کشت موقت" href="/tags/29180/ستاد-مرکزی-در-مورد-اراضی-کشت-موقت/" class="link">ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 27/10/1375 مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای مذکور یک سال می‌باشد و طبق نص صریح قانون مذکور بعد از یکسال یعنی دقیقاً بعد از 27/10/1376 هیچ گونه اعتراضی در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری قابل طرح و پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد. لازم به توضیح است که دو رأی به استناد قانون مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن منتهی به رد شکایت شده ولی یک رأی بعد از تاریخ مذکور که به هیچ وجه دیوان عدالت اداری حق ورود در ماهیت قضیه نداشته متأسفانه بر اثر اشتباه در شعبه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است که این رأی با دو رأی دیگر متعارض بوده و باعث تعجب است که دو رأی متعارض در یک شعبه یعنی شعبه 8 دیوان عدالت اداری صادر شده است. لذا با تقدیم فتوکپی هر سه رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای ملاحظه ریاست و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می‌شود. لازم به توضیح است که صرف نظر از مشابه بودن آراء هر سه رأی از نظر اصحاب دعوا و موضوع نیز واحد می‌باشند که علی‌الاصول طبق موازین قضایی با توجه به وحدت اصحاب دعوا و موضوع دعوا رأی مقدم الصدور نسبت به رأی یا آراء موخر الصدور پایدار و استوار است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/77/2129 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم کریمی و غیره به طرفیت اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام مشتکی عنه به معرفی آنان به دفترخانه اسناد رسمی جهت واگذاری و انتقال زمینهای مزروعی به موجب دادنامه شماره 1724ـ 15/10/1377، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقایان 1ـ ابراهیم کریمی 2ـ عمر کریمی 3ـ احمد آذرپونک 4ـ کمال آذرپونک 5 ـ رحمان الیاسی 6 ـ رسول فرهادی 7ـ قادر محمودی 8 ـ علی محمودی به طرفیت اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی (ارومیه) خلاصتاً به خواسته الزام اداره کل طرف شکایت به معرفی آنان به دفترخانه اسناد رسمی برای واگذاری و انتقال زمینهای مزروعی واقع در روستای کریم آباد و به شرح متن دادخواست، با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق 1 تبصره و اصلاح (قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به... مصوب 4/9/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد: «مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت در تاریخ تصویب این قانون یک سال تعیین می‌شود پس از انقضای این مهلت دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود...») و با عنایت به این که ماده واحده قانون مرقوم در تاریخ 27/10/1375 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با این حساب آخرین مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت 27/10/1376 خواهد بود و با توجه به این که ملخص شکایت شکات اعتراض به اقدامات اداره کل امور اراضی استان آذربایجان غربی در زمینه عدم معرفی آنان به یکی از دفاتر اسناد رسمی و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام مشتکی عنه به معرفی آنان به دلیل صحت واگذاری و انتقال زمین است که در تاریخ 29/9/1377 مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده‌اند. علی‌هذا موضوع شکایت و دعوای شکات خارج از مهلت مقرر قانونی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در نتیجه قرار رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 846 ـ 5/7/1378 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار می‌شود.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/407 با موضوع دادخواست آقای سید سالار سیدی به وکالت از طرف 1ـ شیرین 2ـ ابراهیم 3ـ سعید همگی فتاحی به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد (هیأت واگذاری اراضی) استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم بر ابطال اقدامات طرف شکایت در واگذاری 2968/6 هکتار زمین زراعتی جزء پلاک ثبتی 2360 اصلی بخش 15 شهرستان مهابـاد بـه وراث مرحوم رسول فرهادی از زارعان مشمول قـانون کشت مـوقت و متعاقباً ابـطال اقدامات طرف شکایت در خصوص انتقال رسمی اراضی موصوف به وراث مذکور برابر سند شماره 29602ـ10/9/1387 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 شهرستان مهاباد به موجب دادنامه شماره 1007ـ3/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که طبق قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و مرکزی در مورد اراضی کشت موقت" href="/tags/29180/ستاد-مرکزی-در-مورد-اراضی-کشت-موقت/" class="link">ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 27 /10/1375 مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای مذکور یک سال است و با التفات به این که وکیل شکات در سال 1389 و خارج از مهلت یک سال مذکور دادخواست خود را تقدیم کرده است. علی‌هذا به لحاظ ممنوعیت قانونی استماع شکایت مطروح قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/634 با موضوع دادخواست آقای سیدسالار سیدی به وکالت از 1ـ شیرین یمین قاضی 2ـ قرنی 3ـ ابوالقاسم 4ـ ابابکر 5 ـ عزت‌اله 6 ـ محمدجواد 7ـ پروین 8 ـ ماهپاره 9ـ ضیجه 10ـ سلیم 11ـ رسول 12ـ استی 13ـ عصمت 14ـ خدیجه 15ـ فوزیه 16ـ طوبی همگی فتاحی 17ـ سعید فتاحی قاضی 18ـ ابراهیم فتاحی قاضی به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد (هیأت واگذاری اراضی استان آذربایجان غربی) و به خواسته ابطال اقدامات طرف شکایت به واگذاری 33056 مترمربع زمین از قطعه 8 باقی مانده پلاک ثبتی 2360 اصلی بخش 15 مهاباد تحت عنوان کشت موقت به آقای قادر محمودی به موجب دادنامه شماره 725ـ12/4/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که اراضی موضوع پرونده در اجرای مصوبه شورای هیأت هفت نفره به زارع واجد شرایط تعلق و اختصاص یافته است و صرف تأخیر جهاد کشاورزی در تنظیم سند به نام زارع موجب سلب حق مکتسب زارع نمی‌شود گرچه در قضیه ما نحن فیه زارع طی نامه شماره 37784ـ 8/6/1369 برای تنظیم سند بیع شرط به دفترخانه معرفی شده است و اعطای مجوز نمایندگی طی نامه شماره 117599/020/53 ـ 1/11/1387 به وسیله سازمان امور اراضی به امور اراضی استان آذربایجان برای حضور در دفترخانه و امضای اسناد، شرط منطبق با مقررات قانونی است. علی‌هذا به رد دانستن شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض بین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و مرکزی در مورد اراضی کشت موقت" href="/tags/29180/ستاد-مرکزی-در-مورد-اراضی-کشت-موقت/" class="link">ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب 27/10/1375، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون یک سال تعیین شده است و پس از انقضای این مهلت، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی مجاز به پذیرش اعتراض نخواهند بود، بنابراین رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1007ـ 3/5/1389 که با رعایت حکم اخیرالذکر به قرار عدم استماع شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، برای شعـب دیوان عـدالت اداری و سایـر مراجع اداری مـربوط در مـوارد مـشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2003
تاریخ تصویب :
1392/7/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :