جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


رای شماره : 26523/7/1343

رای شورای عالی ثبت
دروکالتنامه رسمی ذکرشده است (این وکالت ،ضمن عقدلازم تنظیم وبرای مدت دوسال ازتاریخ تنظیم سندغیرقابل عزل است ).ازحیث انطباق این شرط باماده 679 قانون مدنی تردیدپیداشدوموکل قصدداشت پیش ازانقضادوسال مذکوروکیل راعزل کندولی دفترخانه درثبت عزل مرددبودوکسب دستورکرد:
رای مورخ 26/7/43شورا:
"درمدتی که یرقابل عزل بودن وکیل درضمن عقد،شرط شده باشددفتر اسنادرسمی بایدازثبت عزل وکیل درآن مدت خودداری کندوجمله (تنظیم وکالت نامه درضمن عقدلازم )که دروکالتنامه ذکرشده ظاهراناظربه شرط مذکوردروکالتنامه است ".
***
شرح - شوراباتوجه به رای 227باوجودشرط بلاعزل بودن وکالت ،عزل را موثرمیداندلکن چون درقوانین راجع به ضمانت اجراشرط بلاعزل بودن وکالت سکوت اختیارشده است وموضوع محتاج به اعمال نظرقضائی است ازحیث تاثیر عزل درچنین وضعی عزل کننده رابه دادگاه راهنمائی می کندبدیهی است که اذن ثبت عزل راهم به دفترخانه نمی دهدبنابراین رای بالابارای 227هم آهنگ می باشد.
استطراد- شخصی بموجب سندرسمی دیگری رادهسال وکیل بلاعزل خودکرد وشرط شدکه اگردراین مدت اوراعزل کندخسارت وارده به وکیل رابه اوبدهد. موکل درمدت مذکوربرثبت عزل به دفترخانه مراجعه کردوسردفترکسب دستور کرد.دستورداده شدکه موردمحتاج به اعمال نظرقضائی است موکل به دادگاه برود.
ملاحظه -این دستورمطابق بارای بالااست .باتوجه به شرح رای 227معلوم است که شرط عدم عزل درمورداخیرسلب اهلیت عزل ازموکل نکرده است لذا ثبت عزل درخصوص این موردخالی ازاشکال بوده است .
(رای 524)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 644-645
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
523
تاریخ تصویب :
1343/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :