جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 628

شنبه،11 آبان 1392
سال شصت و نه شماره 20001 تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث قطار حومه‌ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند
شماره 133993/ت49774هـ 6/8/1392
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث قطار حومه‌ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/35295 مورخ 26/5/1392 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

رییس‌جمـهور و به اسـتناد ماده (82) قانـون تنظـیم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
دستگاه اجرایی طرح «احداث قطار حومه‌ای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند» به شماره طبقه‌بندی (40903215) از وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید) به وزارت کشور (شهرداری تهران) تغییر می‌یابد.
کلیه تعهدات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در ارتباط با قراردادهای موضوع طرح مذکور به شهرداری تهران منتقل می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
2001
تاریخ تصویب :
1392/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كشور
موضوع :