جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


رای شماره : 20526/6/1345

رای شورای عالی ثبت
مالک ملکی رافروخت که قسمتی ازثمن نسیه بودوخریدارآنرادربرابر دین خودبه وثیقه نهاد.درراس موعدپرداخت دین قسمتی ازدین خودرادادو برای دادن مانده ثمن به تراضی تجدیدوقت کردند.حسابداری ثبت این تراضی راعقدجدیددانسته ونظردادکه بایدسندپیشین فسخ وسندجدیدبادادن حق الثبت جدیدتنظیم گردد.
رای مورخ 20/6/45شورا:
"تراضی جدیددرگزارش معامله جدیدمحسوب نمی شود".
***
نکات توضیحی :
اول - ماده 55 نظامنامه دفاتراسنادرسمی می گوید:"حق الثبت معاملات برطبق قانون بایداخذشودوهرگاه موردمعامله غیرازوجه نقدباشد قیمت عادله ملاک عمل خواهدبود".درقوانین مامعامله تعریف نشده است ،در علم حقوق (دررشته حقوق مدنی )معامله عبارت است ازعقودمالی معوض خواه عقداصلی باشدخواه عقدتبعی مانندتراضی موردبحث بالاکه نظربه تعریف ماده 183قانون مدنی تعریف عقدبرآن صدق میکندوعقدتبعی هم هست وعقداصلی هم رهن (ویابیع شرط)است که خودرهن هم نسبت به بیع مذکوریک عقدتبعی است .
نتیجه - تراضی مذکورمعامله است وبایدحق الثبت بدهدخواه بستانکاربرای تمدیدمدت مزبورربحی ازبدهکاربگیردخواه نه .معمولاربح می گیرند.
دوم - فسخ سندبپیشین وتنظیم سندجدیدلزوم نداردوهمان توافق جدید دردفتربنابه تعریف ماده 1287قانون مدنی سندرسمی است (ماده 123به بعد قانون ثبت ).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 646-647
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
526
تاریخ تصویب :
1345/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :