جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 635
دوشنبه،4 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20019 رأی شماره 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد
شماره هـ/90/691 14/8/1392
تاریخ دادنامه : 29/7/1392 شماره دادنامه: 493 کلاسه پرونده : 90/691
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای خسرو شکوری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار : آقای خسرو شکوری به موجب لایحه‌ای که به شماره 519/711/د41ـ 17/7/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
شعب 20 و 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اینجانب و همکارم به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در تعیین پرداخت حق سنوات براساس هر سال 30 روز آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه بیستم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره 8909980900088232 با موضوع دادخواست آقای خسرو شکوری فتلکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به رأی شماره 1979ـ 10/11/1389 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9009970902000854ـ 3/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض آقای خسرو شکوری به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی البرز در اعتراض به رأی شماره 1979ـ 10/11/1389 صادر شده از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 3371ـ 29/1/1390 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده متشکله در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌به را فراهم آورد مشهود نیست از این حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست، علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص نمی‌دهد و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعـبه نوزدهـم دیـوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره 8909980900088238 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر شریفی علیائی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان البرز و به خواسته اعتراض به نقض رأی شماره 1980ـ 10/11/1389 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9009970901901978ـ 26/5/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که ارائه مدارک و مستندات پیوستی از سوی شاکی که به موجب آن در خصوص سایر کارگران گروه صنعتی بلامتعلق به بانک ملی بر اساس عرف و شرایط حاکم بر کارگاه پرداخت حق سنوات به میزان سالی 45 روز لحاظ شده است و این امر درخصوص شاکی مبتنی بر تبعیض ناروا است از قرار سالی 45 روز اعمال نشده است شعبه مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروح را صحیح تشخیص داده و با وارد دانستن شکایت به طرح مجدد موضوع بنا به دلایل و مبانی پیش گفتار حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق ماده 24 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است «در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» بنابراین کارفرما تکلیفی به پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970902000854ـ 3/3/1390 مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20019
تاریخ تصویب :
1392/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :