جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 24527/10/1343

رای شورای عالی ثبت
مزرعه ای درقزوین به اجاره داده شدودرسندشرط شدکه گندم وجودر تهران به موجرتحویل شود(ماده 375 قانون مدنی ).اجرائیه برای وصول قسمتی ازگندم وجوصادروابلاغ شدوتسعیربه نرخ تهران بعمل آمدوبه همان مبلغ ازمال غیرمنقول مستاجربازداشت گردید.طرفین باهم سازش کردندوموجرتعهدکرد نیم عشررابدهد.
دوتاریخ وقوع سازش :
اولا- بدهکاربه تسعیردربازارتهران واخواهی کردودرخواست کرد تسعیردربازارقزوین بعمل آید.
ثانیا- موجرهم که تعهددادن نیم عشرراکرده بودودرتغییرتسعیر ذینفع بوداعتراض کردوتقاضای تسعیردربازارقزوین راکرد.اعتراضات با توجه به ماده 375 قانون مدنی ردشدوهیئت تجدیدنظرهم بعلت رسیدن اعتراض درخارج ازموعدردکرد.
سپس موجربرای وصول قسمتی دیگرازمال اجاره اجرائیه دیگری صادرکرد که به ترتیب بالادربازارتهران تسعیرشدومورداعتراض بدهکارقرارگرفت و تقاضاکردتسعیردربازارقزوین بعمل آید.رئیس اجرااعتراض راردکردولی هیئت تجدیدنظررای بدوی رافسخ نمودبه این استدلال که طرفین به تسعیردر بازارقزوین رضایت داده اند:موجردرضمن اعتراض قبلی ومستاجردرضمن اعتراض قبلی وفعلی .
رای مورخ 24/10/43شورا:
"رای هیئت تجدیدنظربرخلاف قانون بنظرنمی رسد".
***
شرح - چون توافق تسعیردربازارقزوین دردرجه اول به زیان خود متعاقدین است ولواینکه تبعابرمیزان نیم عشراثربگذارداشکالی نداردو این حیله رابرای فرارازپرداخت قسمتی ازنیم عشرنمی توان تلقی کرد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 647-648
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
527
تاریخ تصویب :
1343/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :