جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 634
شنبه،2 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20017 رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت
شماره هـ/91/341 14/8/1392
تاریخ دادنامه : 29/7/1392 شماره دادنامه: 484 کلاسه پرونده : 91/341
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جهانگیر پازوکی نژاد
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای جهانگیر پازوکی‌نژاد به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب 21، 8 و 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
موضوع: اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه نسبت به آراء متعارض دادنامه شماره 9009970902102348ـ 19/11/1390 صادر شده از شعبه بیست و یکم و 1059ـ10/5/1389 صادرشده از شعبه هشتم و 8909970900800588 ـ21/9/1389 صادر شده از شعبه هشتم و 9009970900700918ـ 7/6/1390 صادر شده از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری .
با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب جهانگیر پازوکی‌نژاد دادخواستی تحت کلاسه 8909980900038921 به خواسته اصلاح حکم کارگزینی از 1/9/1372 به 12/11/1364 به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری تقدیم کردم که منجر به صدور دادنامه شماره 9009970900700918ـ 7/6/1390 از آن شعبه شده است که منطبق بر قانون و مقررات نمی‌باشد حال در راستای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و آراء متناقض صادره از شعبات مختلف دیوان تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900038921 با موضوع دادخواست آقای جهانگیر پازوکی نژاد به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ 1/9/1372 به 12/11/1364 به موجب دادنامه شماره 9009970900700918ـ 7/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه سوابق اشتغال شاکی را از سال 1364 تا 1372 مشمول مقررات قانون کار دانسته است لذا رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل بین کارفرما وکارگر مطابق قانون کار بوده است و در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف قانون کار است، علی‌هذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود ضمن آن که به نظر می‌رسد شاکی حکمی از شعبه بیست و یکم به نفع خود دارد که طی دادنامه صادر شده از این شعبه به آن اشاره و شاکی به درخواست اجرا از شعبه مذکور هدایت شده است.
ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900083653 با موضوع دادخواست آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ 1/9/1372 به 1/9/1370 به موجب دادنامه شماره 9009970902102348ـ 19/11/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای اسحاق علی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته فوق‌الذکر نظر به این که شاکی وفق دادخواست و منضمات دادخواست کارگر شناخته شده است و وفق ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأتهای موضوع ماده مذکور است و در صورتی که شاکی بعد از صدور رأی توسط هیأتهای مذکور به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند موضوع اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح سازد لذا طرح دعوا به صورت ابتدایی و قبل از طرح آن در هیأتهای فوق قابلیت استماع ندارد مستنداً به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد آن رأی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900051323 با موضوع دادخواست آقای عباسعلی رمضانپور به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ 1/9/1372 به 1/2/1370، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که به موجب دادنامه شماره 1612ـ 26/7/1384 صادر شده از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است که شاکی از تاریخ 1/2/1370 در شرکت پشتیبانی امور دام استان مازندران مشغول به کار بوده و با تصویب اساسنامه شرکت در تاریخ 11/3/1371 کماکان در شرکت مذکور شاغل بوده است و مطابق 26 اساسنامه شرکت رأی به تبدیل وضعیت وی از قراردادی به رسمی صادر شده و رأی صادر شده به موجب دادنامه 2097ـ 14/10/1384 شعبه چهارم تجدیدنظر تأیید شده است و با عنایت به این که با تشخیص خلاف بودن قطع رابطه استخدامی شاکی، احتساب سابقه خدمت وی از بدو شروع خدمت از وظایف شرکت مشتکی عنه است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است، علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت فوق به اصلاح حکم کارگزینی از 1/9/1372 به 1/2/1370 حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/2221 با موضوع دادخواست آقای محسن اسلامی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته اصلاح تاریخ شروع به کار در حکم کارگزینی از تاریخ 1/9/1372 به 1/1/1368، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که طبق دادنامه شماره 2204ـ 4/10/1382 شعبه 10 دیوان عدالت اداری حکم به اعاده خدمت شاکی و استخدام رسمی وی صادر شده است و با توجه به این که شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1083ـ 20/11/1383 ادعای شرکت مبنی بر بازخریدی شاکی را نپذیرفته و رأی شعبه 10 دیوان را عیناً تأیید کرده است و با التفات به این که با تشخیص خلاف قانون بودن قطع رابطه استخدامی شاکی به وسیله شرکت طرف شکایت به وسیله شعب فوق‌الذکر احتساب سابقه خدمت ایشان از بدو شروع خدمت از وظایف این شرکت است و صرف پرداخت حقوق بازخریدی از موجبات عدم احتساب این سابقه نبوده است زیرا این وجوه به وسیله شاکی قابل استرداد به شرکت است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شرکت طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی از جهت شروع به خدمت از تاریخ 1/9/1372 به تاریخ 1/1/1368 حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض شکات مدتی با انعقاد قرارداد کار اشتغال داشته‌اند و با استخدام رسمی در سازمان متبوع، اصلاح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار را جزء سنوات رسمی خواستار شده‌اند و شعب 7 و 21 دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، صالح به رسیدگی ندانسته اند ولیکن شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرح رأی مندرج در گردش کار، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت صالح دانسته است، تعارض محرز است و با توجه به این که شکات اصلاح حکم کارگزینی را درخواست کرده‌اند که توسط سازمان متبوع آنها صادر شده است و موضوع اصلاح این حکم منصرف از حدود وظایف و اختیارات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصرح در ماده 157 قانون کار است، بنابراین آراء شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1059ـ 10/5/1389 و 8909970900800588ـ21/9/1389 در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت مذکور پذیرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20017
تاریخ تصویب :
1392/7/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :