جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 634
شنبه،2 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20017 رأی شماره 466 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین مناطق جنگی (جبهه)" href="/tags/29453/مرجع-صالح-برای-تعیین-مناطق-جنگی-(جبهه)/" class="link">مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)
شماره هـ/90/776 22/7/1392
تاریخ دادنامه : 22/7/1392 شماره دادنامه: 466 کلاسه پرونده : 90/776
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
با تقـدیم دادنامه‌های پیوستی به شماره 461 در خصوص کلاسه پرونده 7/87/1584 و به شماره 3502 در خصوص کلاسه پرونده 8/86/119 و به شماره 9009970900700541 در خصوص کلاسه پرونده 8909980900001595 و به شماره 90099709900700534 در خصوص کلاسه پرونده 8909980900001592 که همگی در خصوص احتساب خدمت نیروهای جهاد سازندگی در مناطق جنگی صادر شده است، به استحضار می‌رساند شعب 7 و 8 آن دیوان با صدور رأی به مضمون قبول خدمت نیروهای جهاد در شهرها ومناطق مرزی استان به عنوان خدمت در مناطق جنگی، مشمول بهره مندی از مزایای مربوطه در این خصوص قلمداد شده‌اند. حال آن که در آراء شماره 1230 در مورد کلاسه پرونده 8/89/208 و به شماره 8909970900700576 در مورد کلاسه پرونده 8809980900070307 صادر شده از شعب 7 و 8 آن دیوان خواسته شکات به شرح مندرج در این دادنامه‌ها مبنی بر این که مناطق موضوع خدمت شاکی جنگی محسوب شود مردود اعلام شده است. توجهاً به تعارض آراء صادره در موضوع واحد و با استناد به مواد 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
آراء مربوط به وارد دانستن شکایت
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/87/1584 با موضوع دادخواست آقای مجید زینال پور به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به اعطای مزایای ناشی از حضور در منطقه جنگی (مناطقی از استان آذربایجان غربی) و احتساب آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 461ـ30/4/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
مدارک ابرازی شاکی از قبیل نامه شماره 62961 ـ 7/12/1375 سپاه پاسداران و نامه شماره 5976/180/1/2ـ 26/9/1369 جهاد کشاورزی بر خدمت از تاریخ 1/1/1358 تا تاریخ 1/7/1365 برای پرسنل بومی و از تاریخ مذکور تا سال 1367 برای پرسنل غیربومی دلالت صریح دارد و امتناع جهاد کشاورزی مستند به نامه شماره 3181/71/دم ـ 4/12/1372 سال 1372 وزارت جهاد موجب رفع اثر از نامه‌های ابرازی شاکی که موجب ایجاد حق برای شاکی شده است نیست، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی، به الزام اداره طرف شکایت به ایجاد شرایط برخورداری شاکی از مزایای قانونی خدمت مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/86/119 با موضوع دادخواست آقای یوسف غلامی اصفهانی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته الزام به اعمال سنوات حضور در جبهه [در شهرستان اشنویه ] به موجب دادنامه شماره 3502ـ30/6/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که اولاً: حسب نامه مورخ 4/12/1375 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به وزارت جهاد سازندگی خدمت در اشنویه، خدمت در جبهه محسوب می‌شود. ثانیاً: طبق نامه شماره 434/الف/ح ـ 29/2/1365 شورای مرکزی جهاد سازندگی اشنویه شاکی فوق از مورخ 28/8/1362 تا 25/2/1365 در منطقه اشنویه خدمت کرده است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی (طرف شکایت) به احتساب سنوات مذکور حضور در جبهه شاکی در احکام کارگزینی و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی آن از بدو استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9009970905100261ـ 21/8/1390 به شرح آینده رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری را نقض می کند.
نظر به این که اولاً: برابر تبصره 2 قانون استخدام جانبازان، اسرا، افراد خانواده شهدا و ... مصوب سال 1367 صرفاً تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران یا جهـاد سازندگی است و تعیین مناطق جنگی (جبهه) طبق تبصره ماده 3 قانون جذب نیروی انسانی به نـقاط محروم و دورافتـاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود و این که سپاه پاسداران به تنهایی مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی نبوده است. ثانیاً: اساساً از طرف وزارت جهاد سازندگی اشنویه به عنوان مناطق جنگی پذیرفته نشده است لذا دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که بر مبنای گواهی سپاه بابت حضور در جبهه برای شاکی اصدار یافته است مغایر با موازین قانونی مرقوم تشخیص و با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و با اخذ ملاک از تبصره 3 ماده 3 قانون جذب نیروی انسانی مذکور ضمن نقض دادنامه شماره 3502ـ30/6/1387 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی موضوعِ کلاسه 8/86/119 حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبـه هفتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره 8909980900001595 با موضوع دادخواست آقای بیژن امامی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته اجرای بخشنامه شماره 93/14/201/4/4/ن ـ 18/9/1387 صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره 87/8/8/1702/الف ـ 9 /4/1379 معاونت اطلاعات وعملیات ستاد کل نیروهای مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادنامه شماره 9009970900700541ـ 30/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که شاکی از پرسنل ستادی جهاد سازندگی بوده است و مشمول جزء الف بند 1 دستورالعمل شماره 93/14/201/م/ن ـ 18/9/1387 که مبنای آن اعلام شده، مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگی در جبهه مستقیماً باید از سوی وزارت جهاد محاسبه و به مبادی ذی‌ربط اعلام شود می‌باشد و با عنایت به این که شهرستان ارومیه که محل خدمت شاکی بوده حسب جدول مناطق جنگی و دستورالعمل مورخه 9/2/1379 ستاد کل نیروهای مسلح جزو مناطق عملیاتی بوده است علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، طرف شکایت را به اجرای دستورالعمل شماره 93/14/201/م/ن ـ 18/9/1387 صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره 87/8/8/1702/الف ـ 9/4/1379 معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ملزم می کند. رأی دیوان قطعی است.
د: شـعبه هفتـم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره 8909980900001592 با موضوع دادخواست آقای براتعلی عیوضی مقطالو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته اجرای بخشنامه شماره 93/14/201/4/4/ن ـ 18/9/1387 صادره از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره 87/8/8/1702/الف ـ 9/4/1379 معاونت اطلاعات وعملیات ستاد کل نیروهای مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادنامه شماره 9009970900700534ـ30/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که شاکی از پرسنل ستادی جهاد سازندگی بوده است و مشمول جزء الف بند 1 دستورالعمل شماره 93/14/201/م/ن ـ 18/9/1387 که مبنای آن اعلام شده مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگی در جبهه مستقیماً باید از سوی وزارت جهاد محاسبه و به مبادی ذی‌ربط اعلام شود می‌باشد و با عنایت به این که شهرستان ارومیه که محل خدمت شاکی بوده حسب جدول مناطق جنگی و دستورالعمل مورخ 9/2/1379 ستاد کل نیروهای مسلح جزو مناطق عملیاتی بوده است، علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، طرف شکایت را به اجرای دستورالعمل شماره 93/14/201/م/ن ـ 18/9/1387 صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره 87/8/8/1702/الف ـ 9/4/1379 معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ملزم می کند. رأی دیوان قطعی است.
آراء مربوط به وارد ندانستن شکایت
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/89/208 با موضوع دادخواست آقای فرهاد قلی‌زاده به طرفیت مرکز آموزش شهید باکری جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته درخواست احتساب سوابق جبهه و اعطای مزایای ناشی از حضور در جبهه (شهرستان نقده) به موجب دادنامه شماره 1230ـ31/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر بـه این کـه حسب لایحه طرف شکایت علت عـدم اجابت خواسته، بخشنامه صـادر شده از سوی مـدیرکل امـور اداری وزارت جهـاد کشاورزی به شماره 19961/250ـ13/11/1388 است که به موجب آن اعلام شده (بهره‌مندی) از مزایای بخشنامه شماره 10010/200ـ11/8/1388 فقط مربوط به معافیت و کسر خدمت بوده و تسری آن جهت بهره مندی از بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیتی نخواهد داشت) و توجهاً به این که طرف شکایت مکلف به تبعیت از این بخشنامه است و تا زمانی که بخشنامه مذکور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود، طرف شکایت نمی‌تواند اقدامی در اجابت خواسته شاکی انجام دهد علی‌هذا در وضعیت حاضر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 880998090071307 با موضوع دادخواست آقای حیدر حیدری قطور لار به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سابقه جبهه و اعطای مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره 8909970900700576 ـ 17/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواستی حضور و خدمت خود را از تاریخ 24/8/1362 تا 4/5/1365 در سازمان جهاد کشاورزی قابل احتساب به عنوان حضور در جبهه اعلام کرده است و الزام مرکز آموزش شهید باکری را به درخواست احتساب سوابق مذکور به عنوان حضور در جبهه درخواست کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای که به شماره 4322 ـ 25/12/1385 ثبت دفتر شده است عدم احتساب سوابق مذکور را به عنوان حضور در جبهه منوط به بخشنامه شماره 19961/250ـ 13/11/1388 مدیرکل امور اداری دانسته است علی‌هذا صرف نظر از این که دلایل ابرازی شاکی موجب الزام به اجابت خواسته شاکی نیست. با اعتبار بخشنامه استنادی اداره طرف شکایت هم الزام اداره طرف شکایت مقدور نیست علی‌هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: دادنامه‌های شماره 9009970900700541ـ30/3/1390، 9009970900700534ـ 30/3/1390 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته از تعارض خارج است و در سایر دادنامه‌های مندرج در گردش کار تعارض محرز است.
ثانیاً: با توجه به این که تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده 3 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367، مربوط به اجرای قانون مذکور از تاریخ تصویب به بعد است و تعیین مناطق جنگی قبل از تصویب این قانون به وسیله سپاه پاسداران وستاد کل نیروهای مسلح منع قانونی نداشته است و بر اساس بخشنامه شماره 87/8/8/1702/الف ـ 9/4/1379 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از تاریخ1/1/1358 تاپایان سال 1367 و نامه شماره 4497/40س ـ 4/12/1375 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص مناطق عملیاتی و جنگی تعیین تکلیف شده است، بنابراین آراء شعبه 7 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 11230ـ31/5/1389، 461ـ30/4/1388 صحیح وموافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20017
تاریخ تصویب :
1392/7/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :