جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای شماره : 530 - 3/7/1345

رای شورای عالی ثبت
مردی زن خود را طلاق داد و درسند طلاق تعهدکرد مهررا به اقساط معین بدهد. سپس درعده رجوع کرد. زوجه به تصور اینکه انتفاء طلاق مستلزم انتقاء تعهد مزبور است به استناد سند نکاح اجرائیه برای وصول تمام مهرصادرکرد. شوهر به صدور اجرائیه اعتراض کردبه این استدلال که تعهد مزبور تعهدی است مستقل که مورد قبول زوجه بوده ورجوع درعده موجب از بین رفتن آن نیست ودر واقع تبدیل تعهد (به حسب کیفیت پرداخت )شده است . مدیرثبت اعتراض راوارددانست ولی هیئت تجدیدنظررای بدوی رافسخ کرد.
رای مورخ 3/7/45 شورا:
"رای تجدیدنظرمخدوش وموضوع ازلحاظ شکایت شاکی محتاج به رسیدگی دادگاه است ".
***
نکات توضیحی :
اول - به اعتراض بصدوراجرائیه دادگاه رسیدگی می کندنه ثبت و رسیدگی بدوی وتجدیدنظردراین موردوموردرای 529 که خارج ازصلاحیت آنان بوده بی اثراست .
دوم - درمانحن فیه اساساازجهت دیگری رسیدگی قضائی لازم است وآن این است که بارجوع درعده تعهدضمن طلاق ازبین میرود؟
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 651
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
530
تاریخ تصویب :
1345/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :