×

آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

آیین-نامه-صدور-پروانه-آموزش-روابط-کار اموراجتماعی
شماره ویژه نامه: 639
دوشنبه،18 آذر 1392
سال شصت و نه شماره 20031 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
شماره156015 10/9/1392
جناب آقای سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
دو نسخه «آئین‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار» و «آئین‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار» ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آئین‌نامه‌های مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

شماره136654 11/8/1392
آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
مقدمه:
در اجرای مواد (196) و (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظام‌مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود.
ماده1ـ در این آیین‌نامه ‌اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ روابط کار: آن بخش از قانون کار و مقررات تبعی و آیین‌نامه‌‌ها و قوانین مرتبط در زمینه‌های قرارداد کار، شرایط کار، مقررات انضباطی کارگاه، مذاکرات و پیمان‌های جمعی، مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار، حقوق کیفری کار و مقررات بین‌المللی مرتبط با روابط کار و نظایر آن.
ب ـ مدرس روابط کار: شخصی حقیقی که صلاحیت وی برای آموزش روابط کار برابر مفاد این آیین‌نامه تأیید شده باشد.
ج ـ مرکز آموزش روابط کار: مکانی که به منظور ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار با استفاده از مدرسان روابط کار توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد.
د ـ آموزش گیرنده: فردی که برای اخذ اطلاعات و معلومات کاربردی روابط کار تحت آموزش قرار می‌گیرد.
هـ ـ اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت
و ـ اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ز ـ هیأت: هیأت موضوع ماده (17) این آیین‌نامه
ح ـ پروانه آموزش روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین‌نامه ‌برای تأسیس مرکز آموزش روابط کار
ط ـ پروانه مدرسان روابط کار: اجازه‌نامه صادره بر اساس این آیین‌نامه ‌برای مدرسان روابط کار جهت تدریس مباحث مربوط به روابط کار
ماده2ـ مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ داشتن تابعیت ایران
ب ـ اعتقاد به دین مـبین اسلام یا یکـی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های علوم انسانی
هـ ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
ز ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
ح ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی
ط ـ پذیرفته شدن در آزمون مربوط بر اساس ضوابط این آیین‌نامه ‌و در صورت لزوم طی دوره آموزشی بنا به تشخیص اداره کل ستاد.
تبصره1ـ کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده‌اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پست‌های کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه، با تأیید اداره کل امور اداری با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می‌باشند.
تبصره2ـ مدیر کل، معاونین و رؤسای اداره کل روابط کار و جبران خدمت با حداقل ده سال سابقه خدمت در یکی از پست‌های کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه تخصصی معافند.
ماده3ـ آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مدرسان روابط کار، در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌‌ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می‌گردد.
ماده4ـ سرفصل‌های تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد.
ماده5 ـ اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار می‌دهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیأت تعیین می‌گردد.
ماده6 ـ بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه و برگزاری آزمون کتبی در محدوده موارد مربوط به ماده 3 توسط اداره کل استان صورت می‌گیرد و نتایج آزمون همراه با خلاصه‌ای از مشخصات داوطلبان برای انجام مصاحبه و اتخاذ تصمیم به هیأت ارسال می‌گردد.
ماده7ـ آزمون کتبی برای صدور پروانه مدرسان روابط کار در صورت ضرورت به تشخیص هیأت، هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تأیید هیأت، آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه‌تر نیز قابل انجام خواهد بود .
ماده8 ـ اهم وظایف و تکالیف مدرسان به شرح زیر است:
الف ـ ارایه مطالب آموزشی با محتوای صحیح و روزآمد و با تأکید بر کاربردی بودن آن ها در محدوده موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (1).
ب ـ تهیه جزوات و مطالب آموزشی مستند و گویا با داشتن ارزش کاربردی با تأکید و استفاده و ذکر منابع و مأخذ معتبر در سرفصل‌های تعیین شده.
ج ـ پایبندی به اصول حرفه‌ای و حفظ شأن و منزلت حرفه‌ای در مقام یک مدرس متعهد.
د ـ رعایت ضوابط و مقررات مراکز آموزش مربوط.
هـ ـ شرکت در سمینارها و دوره‌های بازآموزی که توسط اداره کل ستاد برنامه‌ریزی و اعلام می‌گردد.
ماده9ـ کارکنان دستگاه‌های دولتی با احراز شرایط مقرر در این آیین‌نامه ‌می‌توانند پروانه مدرسان و آموزش روابط کار دریافت نمایند.
ماده10ـ مدرسان و مراکز آموزشی باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود در اختیار اداره کل ستاد قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع برسانند.
ماده11ـ اشخاص حقوقی ذیل با اخذ پروانه می‌توانند در زمینه آموزش روابط کار فعالیت نمایند:
1ـ اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان اجرای دوره‌ها یا ارائه خدمات آموزشی پیش‌بینی شده باشد یا دارای مجوز فعالیت آموزشی از مراجع ذی‌صلاح باشند.
2ـ انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و شوراهای اسلامی کار و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران و همچنین مؤسسات کاریابی غیر دولتی.
ماده12ـ شخص حقیقی متقاضی صدور پروانه آموزش روابط کار و نیز مدیر شخص حقوقی باید دارای شرایط عمومی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه ‌به استثناء بند (ط) آن بوده و امکانات فیزیکی و آموزشی لازم را با تأیید اداره کل استان، در اختیار داشته باشند.
ماده13ـ مسؤولیت اداره مرکز آموزشی و امور مربوط به آموزش‌گیرندگان از نظر رعایت رفتار و شؤون مربوط، بر عهده مسؤول مرکز (شخص حقیقی مؤسس و یا مدیر شخص حقوقی) است. در سایر موارد که مربوط به دروس ارائه شده باشند، مدرس و مسؤول مرکز هر دو مسؤولند.
ماده14ـ اشخاص حقوقی دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی و تشکل‌های صنفی یا صنعتی (غیر از تشکل‌های موضوع بند (2) این ماده) می‌توانند برای آموزش روابط کار به کارکنان و یا اعضای خود اقدام نمایند و صرفاً در این صورت از دریافت پروانه مربوط معاف می‌باشند.
ماده15ـ آن دسته از نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی می‌باشند نیازی به دریافت پروانه آموزش روابط کار ندارند لیکن بایستی سایر ضوابط این آیین‌نامه ‌را رعایت نمایند.
ماده16ـ تمامی مراکز آموزشی موضوع مواد قبل برای آموزش روابط کار باید صرفاً از مدرسان روابط کار استفاده نمایند.
ماده17ـ به منظور سیاستگذاری، هماهنگی و‌ تشخیص صلاحیت مدرسان و مراکز آموزش روابط کار و نیز اتخاذ تصمیم و رسیدگی به تخلفات آنان و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه هیأتی با ترکیب ذیل در وزارتخانه تشکیل می‌گردد:
الف ـ معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئیس هیأت
ب ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ج ـ مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
د ـ مدیر کل توسعه منابع انسانی
ه ـ رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی یا معاون وی
و ـ رئیس مرکز حراست
ز ـ یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار
تبصره ـ دبیرخانه هیأت در اداره کل ستاد مستقر می‌شود و دبیر هیأت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
ماده18ـ جلسات هیأت با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.
ماده19ـ وظایف هیأت به شرح ذیل می‌باشد :
الف ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون، تعداد مدرسان هر استان
ب ـ دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر روش‌های اطلاع رسانی.
ج ـ نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون.
د ـ انجام مصاحبه تخصصی با قبول‌شدگان آزمون کتبی، تأیید صلاحیت نهایی مدرسان و صدور پروانه مربوط با رعایت ضوابط مقرر در ماده (20) این آیین‌نامه.
هـ ـ رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مدرسان روابط کار در خصوص مراحل مختلف آزمون.
و ـ رسیدگی به تخلفات مدرسان و مراکز آموزش روابط کار .
ز ـ بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه.
ماده20ـ پروانه آموزش مدرسان روابط کار و همچنین پروانه آموزش روابط کار پس از تأیید هیأت با امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و معاون روابط کار صادر می‌شود.
ماده21ـ اعـتبار پروانه آمـوزش روابط کار سه سـال و تمدید آن با تأیید هیأت بلامانع است.
ماده22ـ تعیین حق التدریس مدرسان با مراکز یا واحدهایی است که مدرس بنا به دعوت آن‌ها به آموزش می‌پردازد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی در تعیین میزان حق‌التدریس آن‌ها ندارد.
ماده23ـ اعمال نظارت بر عملکرد مراکز آموزش و مدرسان روابط کار و رسیدگی‌های اولیه به تخلفات احتمالی آنها با همکاری ادارات کل استان‌ها توسط اداره کل ستاد صورت می‌گیرد و مراتب برای اتخاذ تصمیم به هیأت اعلام می‌شود.
ماده24ـ احراز تخلف منجر به یکی از تصمیمات زیر درباره مدرس روابط کار و یا مرکز آموزشی می¬شود:
الف ـ تذکر کتبی
ب ـ تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال
ج ـ لغو یا عدم تمدید پروانه
ماده25ـ به منظور روزآمد کردن اطلاعات و دانش مدرسان، اداره کل ستاد موظف است دوره‌ها یا سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای مدرسان را در مقاطع زمانی لازم برنامه‌ریزی و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اجرا نماید.
ماده26ـ اداره کل ستاد موظف است ضمن نگهداری سوابق، بانک اطلاعاتی مدرسان و مراکز آموزشی را ایجاد و مستمراً به روزرسانی نموده و به طرق مقتضی در دسترس همگان قرار دهد.
این آیین‌نامه ‌در 26 ماده و3 تبصره در تاریخ 8/8/1392 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20031

تاریخ تصویب : 1392/8/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت تعاون -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.