جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


رای شماره : 29532/1/1346

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه چک صادروبه بازداشت مال معرفی شدازطرف بدهکارومزایده بدون حضورخریدارمنتهی شدبستانکارظرف یکماه ازتاریخ مزایده اعلان کرد که موردمزایده رابه قیمت ارزیابی شده پذیرفتم (که بیع مزایده ازتاریخ پذیرش به تجویزماده 100اصلاحی نظامنامه واقع شده است ودولت استحقاق حق حراج راپیداکرده است )بعدابستانکاراعلان کردبابدهکارصلح کرده وطلبی ندارد(که این امرحاکی ازاقاله بیع مزایده توسط طرفین بیع - که بدهکارو بستانکارهستند- می باشد)لذامتعاقب آن ،اموال بازداشت شده به بدهکار تحویل شد.
دائن نیم عشروحق حراج رادادولی بعداتقاضاکردکه حق حراج به اوردشود. رئیس اجرابه اعتباراینکه مزایده صحیحاواقع شده حق حراج راقابل رد ندانست وهیئت تجدیدنظرعقیده داشت که مزایده محقق نشده لذاحق حراج باید ردشودورای بدوی رانقض کرد.
حسابداری به استنادتبصره ماده 127آئین نامه اجرابه رای تجدیدنظر اعتراض کرد.
رای مورخ 29/1/46شورا:
"باتوجه به جریان کاررای هیئت تجدیدنظراشکالی ندارد".
***
شرح - همانطورکه اشاره شدمزایده صحیحاواقع شده ودولت مستحق حق حراج است لکن حق حراج رابایدبدهکاربدهدنه بستانکار.دراین موردکه بستانکاراشتباهاحق حراج راداده طبق ماده 302قانون مدنی حق استردادآن را داردورای بدوی وتجدیدنظردرست نیست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 653-654
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
532
تاریخ تصویب :
1346/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :