جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.تاریخ 30/8/71 شماره دادنامه 186 کلاسه پرونده 70/202

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای - نظربه اینکه به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران وظیفه ومسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی وتصویب طرحهای تفصیلی شهری وتغییرات آنهادرمحدوده تعریف طرح تفصیلی مذکوردربند3ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب 16تیرماه 1353بااصلاحیه بعدی آن می باشدلذاوضع قاعده خاصی مبنی برکسراملاک متقاضیان تفکیک و افرازازتراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری وشهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رودوحسب مقررات کمیسیون مزبوراجازه واختیاری دراین باب ندارد.ثانیا،استفاده ازاملاک اشخاص به منظورتامین نیازمندیهاوتاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه بایدازطریق خریدوتملک آنهاصورت گیردبنابراین مفادبند9 مصوبه شماره 164کمیسیون ماده پنج مبنی برموکول نمودن موافقت باتقاضای تفکیک وافرازاراضی واملاک اشخاص دیگرتحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدوداختیارات قانونی کمیسیون مزبوروخلاف قوانین موضوعه درباب اعتباراصل مالکیت مشروع وآثارمترتب برآن تشخیص می شود ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/202 1/12/1371
تاریخ 30/8/71 شماره دادنامه 186 کلاسه پرونده 70/202

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای جلال ایرانی وشرکاء
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69 شهرداری تهران "بند9مصوبه شماره 164-6/8/69کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ".
مقدمه :شکات بشرح دادخواست تقدیمی که بدوادرشعبه هفدهم دیوان مطرح وسپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی ازخواسته شاکی به هیئت عمومی ارسال گردیده اعلام داشته است اینجانب به وکالت ازچهارنفرمالکین سه دانگ مشاع ازشش دانگ مشاع پلاک 1614باغ فیض شمیران معروض می دارم این پلاک بیش از10سال است که بااخذپروانه ساختمانی مطابق باضوابط شهرداری ساختمان شده و9خانواده درآن زندگی می کنندچون نیازبه تفکیک ساختمان بین مامالکین پیش آمدبه شهرداری مراجعه کردیم ولی شهرداری موافقت باتفکیک راموکول به این کردکه چون ملک بیش ازسه هزارمترمربع است لذاعلاوه بر مقررات شهرسازی فعلی به میزان 50%درسهم شهرداری تعلق می گیردواین را مستندبه بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69نموده انددرحالیکه کجای قانون چنین تجویزکرده که هرکس که می خواهدملک خودراتفکیک کندبایدنصف زمین خودرابه شهرداری ببخشدلذاتقاضای ابطال بخشنامه استنادی شهرداری رادارم مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه های شماره 2082/317-16/4/70و4831/317-30/8/70اعلام داشته انداقدامات شهرداری منطقه پنج تهران به استنادصورت جلسه شماره 164کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری صورت گرفته است وبخشنامه 4579/114-3/9/69 نیز به استنادصورت جلسه موصوف صادرومفادآن مطابق کلیه صورت جلسات و بخشنامه های صادره قانونی بوده ودرکلیه مواردمشابه قابل استناداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازاداء توضیحات نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران وبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
186
تاریخ تصویب :
1371/08/30
تاریخ ابلاغ :
1371/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
سابقه خدمت