جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رای شماره : 501 - 10/06/1347

رای شورای عالی ثبت
شخصی مالک پنج پلاک بودکه درهمه آن هافقط یک خانه بود.پلاک 630را باتوصیف اینکه شامل خانه است فروخت وسندمالکیت آن باذکراشتمال بر خانه صادرگردید.حدودسندمالکیت هرچندمطابق صورت مجلس تحدیداست لکن باحدودمذکوردرسندرسمی خریدوفق نمی دهد.
بایع سپس باقی پلاکهاراباتوصیف اینکه شامل خانه است به ثالثی فروخت !برهیئت نظارت محرزشدکه محدوده خانه موردبیع اول درمحدوده سند بیع دوم قرارگرفته است واین امرموردشکایت خریداراول ازبایع شده وپس ازمراجعه به دادگاه حکم نهائی به سودخریداردوم صادرشدبدون اینکه دادگاه حکم به اصلاح سندمالکیت محکوم علیه (خریداراول )بدهدچون جزخواسته نبود.
ادعاخریداراول این است که درمبیع مذکوردرسندرسمی خریدخودتصرف داردولی درتحدیدحدودملک اواشتباه شده ودرنتیجه حدودمذکوردرسند مالکیت وی طوری است که خانه مذکوردرسندمالکیت وی (وسندخریداری )رااز ملک اوخارج میکندوسندمالکیت موخرکه ازآن خریداردوم است باسند مالکیت وی تعارض دارد.
هیئت نظارت رای داد:
"چون درسندرسمی ...مشخصات موردمعامله ومخصوصاوجودیک باب خانه ضمن موردمعامله وحدودآن تعریف شده ودرثبت دفتراملاک اشتباهاحدودسند موردمعامله موردتوجه قرارنگرفته وتاحدودی مغایربامحدوده سندرسمی مورد معامله دردفتراملاک ذیل پلاک 630به ثبت رسیده ،بعلاوه مجدداهمان خانه موردمعامله وموردثبت مذکورتحت پلاکهای 628-629-631-632...باحدودی که دربعضی ازجهات بامحدوده سندمعامله قبلی مطابقت داشته دردفتراملاک به ثبت رسیده است .واشتباه دیگراینکه یک باب خانه فقط موردتقاضابوده ودردومرحله وبنام دونفرخریداران دردفتراملاک به ثبت رسیده که ازحیث تقدم معامله ضمیمه پلاک 630موردمعامله قرارگرفته ولی ازحیث حدود،خانه مزبوردرمحدوده سندمعامله اخیرواقع ومنتهی به ثبت دفتراملاک به تاریخ موخرشده است لذااشتباهات مزبورمشمول ماده 3 لایحه اشتباهات ثبتی و اسنادمالکیت معارض است طبق مقررات عمل نمایند".
به خریداردوم اخطارتعارض شدکه به سبب داشتن حکم نهائی خودرااز مراجعه به دادگاه بی نیازدانسته وبه رای هیات نظارت معترض شد.
رای مورخ 10/6/47شورا:
"درصورتی که حکم قطعی ازدادگاه صادرشده لازم الاتباع است ".
* سابقه *

***
شرح - نظراین بودکه اخطارتعارض درست نیست وبایداداره ثبت با صدوراجرائیه (رای 272)دادگاه سندمالکیت مقدم (متعلق به محکوم علیه )را طبق حکم نهائی به سودمحکوم له اصلاح کندونبایدمنتظرصدوررای دیگردادگاه راجع به اصلاح سندمالکیت باشدزیراوقتی که سندرسمی دراصلاح سندمالکیت متبع باشد(رای 236-239-242-251)دادنامه به طریق اولی دراصلاح سند مالکیت متبع است است واین اصلاح هم مخل به حقوق خریداراول نیست . مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 623-624
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
68

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
501
تاریخ تصویب :
1347/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :