جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای شماره : 105- 04/06/1344

رای شورای عالی ثبت
سندشرطی بین بانک (بستانکار)ومدیون تنظیم ومنتهی به صدراجرائیه ومزایده شده .مدیون اعتراض کردکه مقداری ازطلب راداده ودرآگهی اشاره ای به آن نشده است (غرض اوازاعتراض ،استفاده ازمزایای ماده 112نظامنامه اجرائی است که فک قسمتی ازوثیقه رابه نسبت پرداختی تجویزکرده است ). هیئت تجدیدنظراعتراض راوارددانست .
رای مورخ 4/6/44شورا:
"باوجودتصدیق به وصول مقداری ازطلب ،انتشارآگهی مزایده نسبت به تمام موردمعامله دراین موردباتوجه به تبصره یک ماده 112نظامنامه اجرا بی اشکال است نهایت وجه ماخوذوخسارت مربوط به آن درصورت احتساب بایدردشود".
* سابقه *

شرح - درصورتی که تمام وثیقه اشتباهاوبرخلاف تبصره مذکوردرقبال تمام طلب بانک آگهی شده باشدوخریدارپیداکرده باشدیابانک مزایده را قبول کرده باشدوجهی برای ردمبلغ دریافتی ازمدیون (که مورداقراردائن هم واقع شده است )وجودداردولی اگرتمام وثیقه درقبال مانده طلب آگهی شده باشدطبق تبصره مزبورآگهی اشکالی نداردوبانک هم نبایدمبلغ دریافتی را ردکندخلاصه آنکه بانک می تواندتمام وثیقه رادرقبال مانده طلب تملک کند (ازطریق مزایده )ومبلغ دریافتی راهم ردنکند(ذیل ماده 34 قانون ثبت و تبصره یک ماده 112نظامنامه ).
مرجع :آراشوراعالی ثبت وشرح آن صفحه 133-134
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی

53
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1344/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :