جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 645
شنبه،7 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20046 آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره155329/ت49578هـ 1/10/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 17/9/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (1ـ38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیربکار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ ناشر: شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی.
د ـ طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
هـ ـ اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر وتابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.
ماده2ـ به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصدوپنجاه‌هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و یا صکوک به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

ردیف مبلغ
(میلیارد ریال)
1 شرکت‌های تابعه وزارت نفت 50.000
2 شرکت‌های تابعه وزارت نیرو 40.000
3 شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی 25.000
4 شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 10.000
5 شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5.000
6 شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 10.000
7 شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی 10.000
جمع کل 150.000

ماده3ـ هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
ماده4ـ ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط درسقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده5 ـ ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برسانند.
ماده6 ـ اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هرطرح، قابل واگذاری به‌پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و ذیحساب ذی‌ربط است.
تبصره ـ ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارایه دهد.
ماده7ـ با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌گردد و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.
ماده8 ـ بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت و یا صکوک موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده9ـ بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک را اعلام می‌نماید.
ماده10ـ بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.
ماده11ـ بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده، در زمان سررسید برعهده ناشران است که از محل منابع داخلی آنها تأمین خواهد شد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در زمان تنظیم لوایح بودجه سنواتی ارقام مزبور را پس از تصویب در مجامع عمومی ناشران، در بودجه سنواتی آنها پیش‌بینی و لحاظ نماید.
تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آنها براساس مصوبات شورای پول واعتبار تعیین می‌شود.
ماده12ـ ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل می‌باشد ودر صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده13ـ در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به‌فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز)، به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات قابل واگذاری است.
تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می‌شود.
ماده14ـ بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.
ماده15ـ با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.
ماده16ـ بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به‌پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آیین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.
ماده17ـ بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
ماده18ـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ماده19ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
معاون اول رییس جمهورـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
220046
تاریخ تصویب :
1392/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :