جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 648 شنبه،14 دی 1392

سال شصت و نه شماره 20050
تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف

شماره158149/ت49797هـ 9/10/1392
تصویب‌نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای
هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 4/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 129464 مورخ 30/7/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (49) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
حق حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب‌نامه شماره 201668/ت43767ک مورخ 10/11/1388 از مبلغ هشتاد هزار (80.000) ریال به مبلغ دویست هزار (200.000) ریال افزایش می‌یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
20050
تاریخ تصویب :
1392/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :