جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 651 یکشنبه،22 دی 1392

سال شصت و نه شماره 20057
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح انتقال پادگان تبریز

شماره300/58429 11/10/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
درخصوص طرح انتقال پادگان تبریز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 9/10/1392 طرح انتقال پادگان تبریز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با توجه به قانون مصوب و لزوم انتقال پادگان تبریز، ضمن موافقت با کلیات موضوع به شرح توافق درصدی استان، مقرر شد جهت انطباق کاربری‌ها با ضوابط تجدیدنظر طرح جامع تبریز، موضوع ظرف 2 ماه طی یک جلسه در کمیته فنی شورای عالی بررسی و نتیجه جهت تصویب نهائی به شورای عالی ارائه گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20057
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی
موضوع :