جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 650
چهارشنبه،18 دی 1392
سال شصت و نه شماره 20054 تصویب‌نامه در خصوص جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های مدیران سیاسی قوه مجریه توسط دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور
شماره159005/ت49274هـ 14/10/1392
تصویب‌نامه در خصوص جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های مدیران سیاسی قوه مجریه توسط دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 153739/19966 مورخ 26/9/1392 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور بهره‌مندی بیشتر از قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و تجربیات مدیران سیاسی قوه مجریه (مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطراز)، دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور نسبت به جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های آنان اقدام نماید.
2 ـ به منظور ارایه خدمات مدیریت به رئیس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با هماهنگی دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور، اطلاعات مورد نیاز را از بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری، در اختیار دفتر یادشده قرار دهد.
3ـ معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌ها و سایر عناوین مشابه، به محض انتصاب مقامات دستگاه متبوع خود (استانداران، سفرا، معاونان وزیر و مقامات همطراز) نسبت به ارسال رونوشت حکم مربوط، به دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور اقدام نمایند.
4ـ وزیران، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و مقامات همطراز نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه مقامات و بروزرسانی این اطلاعات به منظور استفاده از آن در خارج از قلمرو ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نمایند.
5 ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 90593/ت49274هـ مورخ 18/4/1392 می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20054
تاریخ تصویب :
1392/10//8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :