جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.ماده 1ـ هرگاه اداره امور بانک در مورد ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور بعهده بانک مرکزی ایران واگذار شود این بانک می تواند امور بانک را رأساً اداره نماید و یا با تجویز هیئت مذکور در ماده 39 آنرا به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی که مأمور اداره بانک می شوند مسئولیت داشته و دستورهای کلی بانک مرکزی ایران را مکلفند رعایت نمایند.
ماده 2ـ بانک مرکزی ایران یا شخص و اشخاصی که اداره بانک به آنها محول می شود دارای تمام اختیاراتی می باشندکه بموجب اساسنامه بانک به هیئت مدیره و مدیرعامل داده شده و از تاریخ واگذاری اداره بانک هیئت مدیره ومدیرعامل بانک اختیاری در اداره بانک نخواهند داشت ولی در صورت تقاضا مکلف به همکاری با اداره کنندگان بانک می باشند.
ماده 3ـ هرگاه اختیاراتی که بموجب اساسنامه به مدیران داده شده است به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای اداره بانک نباشد اختیارات لازم با تصویب شورای پول و اعتبار و تأئید هیئت مذکور در ماده 39 مجاز خواهد بود.
ماده 4ـ تعیین حق الزحمه و مزایای شخص یا اشخاصی که اداره امور بانک به آنها محول می شود با بانک مرکزی ایران است .
ماده 5ـ در مواردی که بموجب ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور ترتیب دیگری برای اداره امور بانک داده شودترتیب مذکور باتوجه به مفاد این آئیننامه قابل اجرا خواه بود.
ماده 6ـ در مواردی که مدتی برای اداره بانک تعیین نشود تحویل بانک به مقامات منتخب مجمع عمومی موکول پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار و تأئید هیئت مذکور در ماده 39 خواهد بود.
ماده 7ـ هرگاه اجازه تأسیس بانکی قبل از شروع به عملیات لغو شود مراتب به مقامات بانک مربوط و اداره ثبت شرکتها از طرف بانک مرکزی ایران اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران آگهی می شود و از تاریخ اعلام به بانک استعمال این کلمه در مکاتبات آن بانک و تابلو و غیره ممنوع است .
ماده 8ـ هرگاه الغاء اجازه تأسیس بانک پس از شروع به عملیات بانکی باشد آن بانک از تاریخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل باید طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل نماید.
تبصره ـ هیئت تصفیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأئید شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده 9ـ در مواردی که به رعایت مصالح بانکی و اقتصادی کشور اعطاء اعتباراتی بیش از میزان معمول و متعارف بانک مرکزی ایران برای اداره بانک مشمول این آئیننامه لازم باشد بانک مرکزی ایران می تواند با تأیید شورای پول و اعتبار وتصویب هیئت مذکور در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و طبق شرایطی که این هیئت تعیین خواهد کرد مبالغ لازم را در اختیار اداره کنندگان بانک بگذارد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8164
تاریخ تصویب :
1351/11/01
تاریخ ابلاغ :
1351/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :