جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده 5ـ شوری می تواند برای انجام وظایف مندرج در این قانون از خدمات اشخاص و کارشناسان و متخصصان استفاده نماید و میزان حق الزحمه یا دستمزد و اجرت آنان را توسط وزیر علوم و آموزش عالی با جلب نظر قبلی شورای حقوق و دستمزد براساس آئیننامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت نماید.
تبصره ـ پرداخت حق الزحمه به کادر آموزشی دانشگاهها طبق قوانین و مقررات مالی و استخدامی دانشگاه مربوط خواهد بود.
ماده 6ـ وزارت علوم و آموزش عالی مجاز است وجوهی را که بعنوان حق شرکت در امتحانات نهایی یا تخصصی فنون پزشکی از طرف شورای آموزش پزشکی و تخصصی تعیین می شود وصول طبق آئیننامه ای که از طرف وزارت علوم وآموزش عالی تهیه خواهد شد به مصرف پرداخت حق الزحمه تهیه طرح سؤالات و تصحیح اوراق امتحانی و مراقبین وبازرسان امتحانات و فوق العاده سفر و هزینه مسافرت آنها برساند.
ماده 7ـ کلیه وجوهی که بعنوان حق شرکت در امتحانات موضوع این قانون وصول می شود در حساب مخصوص خزانه نزد بانک مرکزی ایران متمرکز می گردد.
ماده 8ـ برای پرداخت کلیه هزینه های مربوط به برگزاری این امتحانات که از محل درآمد فوق الذکر طبق این قانون انجام می شود حساب پرداخت جداگانه ای بنام وزارت علوم و آموزش عالی در بانک مرکزی ایران مفتوح می شود وخزانه وجوه لازم برای پرداخت هزینه ها را از حساب مربوط طبق تقاضای ذیحساب وزارت علوم و آموزش عالی بهحساب پرداخت انتقال می دهد.
ماده 9ـ استفاده از حساب پرداخت موضوع ماده 8 برای تأدیه هزینه های مربوط به برگزاری امتحانات با امضای وزیرعلوم آموزش عالی و ذیحساب وزارت مزبور یا نمایندگان آنها بعمل می آید.
ماده 10ـ تشخیص و تسجیل کلیه هزینه ها از درآمد اختصاصی موضوع این قانون بعهده وزیر علوم و آموزش عالی می باشد.
ماده 11ـ حساب درآمدها و هزینه های موضوع این قانون باید طبق دستورالعمل های مربوط به حساب درآمداختصاصی در حسابهای ماهانه وزارت علوم و آموزش عالی منظور و با اسناد و مدارک به وزارت دارایی ارسال شود.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8325
تاریخ تصویب :
1352/05/03
تاریخ ابلاغ :
1352/05/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :