جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.مصوب جلسه 86ـ1342.3.27 هیئت عامل
فرم شماره 1
قرارداد خرید
بین :
به نمایندگی آقای
بموجب اختیارنامه شماره
مورخ
که در این قرارداد خریدار نامیده می شود
از یک طرف
و
آقای
به شناسنامه شماره
که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود. از طرف دیگر قرارداد حاضر منعقد گردید.

فرم شماره 2
قرارداد خرید
بین :
به نمایندگی آقای
بموجب اختیارنامه شماره
مورخ
که در این قرارداد خریدار نامیده می شود
از یک طرف
و
شرکت ........... ثبت شده در اداره ثبت شرکتها تحت شماره
بنمایندگی آقایان .............مدیران شرکت
که طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی شماره
مورخ ..................دارای حق امضاء می باشند و در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر
قرارداد حاضر منعقد گردید.

فرم شماره 3
قرارداد خرید
بین :
به نمایندگی آقای
بموجب اختیارنامه شماره
مورخ
که در این قرارداد خریدار نامیده می شود
از یک طرف
و
شرکت ........... ثبت شده در اداره ثبت شرکتها تحت شماره
بمدیریت آقایان .............مدیران شرکت
که طبق آگهی منتشر در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی شماره
مورخ ..................دارای حق امضاء می باشند و بموجب اختیارنامه مورخ
که بگواهی ............ رسیده اختیار نمایندگی به آقای .............. بشناسنامه شماره ...... برای انعقاد قرارداد تفویض نموده اند.
از طرف دیگر
قرارداد حاضر منعقد گردید.

ماده 1ـ فروشنده فروخت و خریدار خرید کالای زیر را: طبق مشخصات مذکور در ماده دوم
ماده 2ـ الف ـ مشخصات فنی و نوع کالای مورد پیمان طبق برگ نقشه و برگ مشخصات می باشد که به امضای طرفین پیمان رسیده و جزء لاینفک این پیمان است .
پ ـ فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را که مطابق استاندارد بین المللی با رعایت کلیه اصول فنی ساخته شده باتوجه مخصوص به خاصیت و جنس کالای مورد معامله طوری بسته بندی کند که آسیب و خسارتی به آن نرسد.
ج ـ فروشنده متعهد است روی تمام صندوقها علاوه بر رعایت نکات معمول کلمات را قید کند.
ماده 3ـ بهای سی اند اف کالای موضوع قرارداد طبق پیشنهاد
مناقصه
فروشنده در استعلام بها که بالغ بر برابر با
ریال
سفارشنامه
می باشد به ترتیب مذکور در ماده 10 از طرف خریدار پرداخت خواهد گردید.
تبصره 1ـ پرداخت حق بیمه کالای مورد پیمان اعم از خشکی یا دریایی یا هوایی و هزینه های گمرکی و ترخیص وحمل و نقل در ایران و همچنین عوارضی که در خاک ایران به کالای مزبور تعلق گیرد بعهده خریدار می باشد.()
تبصره 2ـ کلیه هزینه بازرسی (سورویلانس )() کالای مورد این پیمان که از طرف مؤسسه سورویلانس که صلاحیت بین المللی دارد بعمل می آید بعهده خریدار است .
ماده 4ـ پرداخت کلیه مالیاتی که در ایران به فروشنده تعلق خواهد گرفت بعهده فروشنده است و خریدار در موقعپرداخت بهای کالا آنرا کسر و به ادارات وصول تادیه خواهد نمود.
ماده 5ـ فروشنده تعهد نمود کالای موضوع معامله را دفعتاً یا بتدریج در نوبت حداکثر در ظرف مدت از تاریخ ابلاغ افتتاح اعتبار به ذینفع برای حمل تحویل مؤسسه حمل و نقل هوایی یا دریایی یا خشکی بنماید و تاریخ بارنامه ملاک محاسبه مدت تحویل خواهد بود.
ماده 6ـ فروشنده متعهد است پس از تحویل هر قسمت از کالای موضوع قرارداد به مؤسسه حمل و نقل اسناد حمل رابشرح زیر:
الف ـ بارنامه حمل در سه نسخه اصل و 7 نسخه رونوشت
ب ـ گواهینامه مبدأ در 10 نسخه
ج ـ صورت بسته بندی کالا با تعیین وزن و محتویات هر بسته در 10 نسخه
د ـ سیاهه خرید یا فاکتور که به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد در 10 نسخه
هـ ـ گواهی مؤسسه سورویلانس از لحاظ کمیت و کیفیت کالای مورد معامله تسلیم بانک کارگزار ذیربط نماید.
ماده 7ـ تحویل قطعی کالای موضوع قرارداد در صورتی تحقق می یابد که مشخصات مذکور در ماده 2 منطبق باشد واگر محتویات بسته بندی ها دارای تمام شرایط مندرج در ماده 2 نباشد خریدار از قبول کالا خودداری و کلیه جرائم وخسارات ناشیه را طبق مواد این قرارداد از فروشنده مطالبه و وصول می نماید.
ماده 8ـ در صورت تأخیر در تحویل کالا طبق ماده 5 خریدار حق دارد به یکی از دو طریق زیر عمل کند:
الف ـ قرارداد را فسخ و خسارات ناشی از تجدید معامله و تأخیر حاصله را طبق تشخیص خود تعیین و مطابق ماده 9وصول کند.
ب ـ از حق فسخ انصراف حاصل کند و کلیه خسارات را بابت کل معامله (قسمتی که ) در تحویل آن تأخیر شده
طبق ماده 9 از فروشنده مطالبه و وصول کند.
ماده 9ـ فروشنده متعهد است در ظرف مدت روز از تاریخ مبادله پیمان برای تضمین حسن اجرای تعهدات خودبرابر ده درصد بهای قرارداد که معادل می باشد وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی (بمدت و قابل دید بمدت ) بدون قید و شرط از بانکی که مورد قبول خریدار باشد بسپارد تا در صورتی که از اجرای هریک از تعهدات خود تخلف نماید خریدار بتواند بدون مراجعه به محاکم و یا مراجع قضایی و بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی وجه سپرده و یا وجه ضمانتنامه را طبق مفاد این قرارداد وصول و ضبط نماید.
ماده 10ـ خریدار متعهد است در ظرف مدت روز از تاریخ مبادله قرارداد بنا به درخواست فروشنده اقدام به افتتاح غیرقابل برگشت و در صورت لزوم قابل تقسیم معادل کل بهای قرارداد منهای عوارض و مالیاتهای مذکور در ماده 4بنام و نشانی فروشنده بنماید.
نام و نشانی فروشنده عبارت است از:
ماده 11ـ درصورتی که فروشنده طبق ماده 5 عمل ننماید باید برای هر هفته تأخیر معادل دوونیم درصد کل بهای قرارداد را به خریدار بپردازد و در صورتی که تأخیر حمل از یک ماه تجاوز کند خریدار علاوه بر آنکه حق ضبط سپرده هارا دارد می تواند قرارداد را فسخ نماید و در صورتی که خسارت ناشی از تخلف فروشنده بیشتر از تضمین مقرر در ماده 9 باشد فروشنده متعهد است خسارات وارده را از سایر اموال و داراییهای خود جبران کند و در این صورت تشخیص خریدار برای تعیین میزان خسارت قاطع و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
ماده 12ـ خریدار متعهد است در صورت تحویل قطعی و اجرای تعهدات فروشنده حداکثر تا پانزده روز پس از تحویل قطعی تضمین حسن اجرای مذکور در ماده 9 را مسترد دارد.
ماده 13ـ اگر در اثر پیش آمدهای فوق العاده فرس ماژور که پیش بینی و جلوگیری از آن برای فروشنده غیرممکن باشد()اجرای تمام یا قسمتی از این قرارداد غیرممکن شود فروشنده حق خواهد داشت با تسلیم اسناد و مدارک مثبته حاکی از وقوع فرس ماژور که مورد قبول خریدار باشد نسبت به قسمتی از قرارداد که انجام آن به دلیل مذکور در فوق غیرممکن شده تقاضای فسخ یا تقاضای تمدید نماید. در این صورت با درنظر گرفتن اوضاع و احوال طرفین قرارداد نسبت به فسخ و یا تمدید با توافق یکدیگر تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود.
ماده 14ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد چنانچه دوستانه حل نشود از طریق مراجع قانونی کشور ایران حل و فصل خواهد شد.
ماده 15ـ فروشنده رسماً اعلام نمود که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب 22 دیماه 1337 نمی باشد و درصورتی که خریدار خلاف آن را احراز کند علاوه بر آنکه قرارداد ملغی اعلام خواهد نمود حق خواهد داشت سپرده فروشنده را ضبط نماید و خساراتی که از الغاء و یا تأخیر در اجرای قرارداد متوجه شود به تشخیص خود تعیین و ازاموال فروشنده استیفا و وصول کند و همچنین فروشنده تعهد می کند تا پایان اجرای قرارداد و واریز نهایی آن به هیچوجه و طریق اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد والا خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده را ضبط و خسارات خود را بابت فسخ و تأخیر اجرای قرارداد به تشخیص خودتعیین و از اموال فروشنده مطالبه و وصول نماید.()
فروشنده متعهد گردید هرگاه در جریان اجرای قرارداد یکی از اقربای او یا مدیران یا بازرسان یا یکی از اقربای هر یک ازشرکایی که دارای بیش از 5 درصد سهام شرکت باشند یا یکی از اقربای چند نفر از شرکاء که مجموع سهام یا منافع آنها بیش از بیست درصد باشد که در تبصره یک ماده اول قانون ذکر شده است به مقام وزارت یا معاونت یا مدیریت و یا به نظیر این مقالات در تشکیلات یا به مقام مدیریت در نگاه و شرکتها و بانکها یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یامنافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن با دولت ایران باشد برسد و به این قبیل مقامات در شهرداریها و یادستگاههای وابسته به آنها فوراً موضوع را به خریدار اطلاع دهد در اینصورت نیز خریدار حق خواهد داشت قرارداد رافسخ نماید و اگر فروشنده مراتب را اطلاع ندهد خریدار علاوه بر حق فسخ اختیار خواهد داشت سپرده فروشنده راضبط و خسارات ناشی از فسخ و تأخیر اجرای قرارداد را از سایر اموال فروشنده مطالبه و وصول کند.
ماده 16ـ فروشنده تحت هیچ عنوان حق انتقال یا واگذاری قرارداد را کلاً یا جزئاً به غیر ندارد و در صورت بروز چنین عملی خریدار پس از ضبط سپرده فروشنده می تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده 17ـ خریدار اقامتگاه قانونی خود را تعیین می نماید و فروشنده اقامتگاه خود را تعیین می نماید وهرگونه نامه یا ابلاغی که به نشانیهای فوق ارسال گردد ابلاغ شده تلقی می گردد و در صورتی که هریک از طرفین تغییری در نشانیهای خود بدهد مکلف است در مدت روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.
ماده 18ـ این قرارداد در 3 نسخه تنظیم و یک نسخه از آن به فروشنده تسلیم گردید و کلیه نسخ دارای اعتبار واحدمی باشد. تاریخ شروع اجرای قرارداد تاریخ مبادله آن است .
فروشنده خریدار

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
86
تاریخ تصویب :
1342/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :