جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 656
شنبه،12 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20073 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران
شماره300/61630 1/11/1392
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 30/10/1392 مصوبه مورخ 4/2/1391 خود درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران را در دستور کار قرارداد و مقرر نمود:
1ـ ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران در جهت انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد. بدین منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شود و پیشنهاد خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید. از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مطلع در جلسات دعوت شود.
2ـ در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد، حتی اگر پیش از این، مصوبه کمیسیون ماده 5 را دارا باشد صادر نخواهد شد.
3ـ در مورد باغات پهنه R241 موضوع بند 5 مصوبه مذکور، در این مدت هیچگونه پروانه‌ای صادر نگردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20073
تاریخ تصویب :
1392/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای اسلامی شهر تهران
شهرداری تهران
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :