جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 656 شنبه،12 بهمن 1392

سال شصت و نه شماره 20073
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیربکران

شماره300/61598 1/11/1392
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع
شهر پیربکران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/10/1392 طرح جامع شهر پیربکران را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 7/11/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود.
1ـ پایه جمعیتی براساس سرشماری سال 1390 در نظر گرفته شود و جمعیت 15488 نفر برای افق سال 1405 تصویب گردید.
2ـ اراضی با عنوان طبیعی در شمال شرق شهر به عنوان اساس طرح منظور شود و همچنین اراضی با عنوان حریم در قسمت جنوب شرق شهر با کاربری سبز حفاظتی تثبیت شده و به عنوان اساس طرح منظور شود.
3ـ اراضی باغات و کشاورزی در بافت میانی (جزیره) قسمت فوقانی و تحتانی کانال، از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر قسمت حد کالبدی موجود ساخته شده تدقیق شود و در قسمت جنوب غربی شهر خط محدوده شهر بر لبه‌ی رودخانه زاینده‌رود قرارگیرد.
4ـ محور خدماتی در نقشه کاربری پیشنهادی به کاربری‌های متناسب با طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
5 ـ طرح ویژه جمع‌آوری آبهای سطحی به صورت طرح موضعی در زمان تهیه طرح تفصیلی در محدوده شهر تهیه شود.
6 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای‌عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
7ـ براساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای‌عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ..... را تهیه و ارائه گردد.
8 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
9ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد در اساس طرح جامع آستانه تغییر در تراکم ساختمانی در تراکم کم 30 درصد حذف شود.
10ـ سرانه تأسیسات شهری مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای‌عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 15488 نفر در محدوده‌ای به وسعت 6/380 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 7/40 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2/1882 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر پیربکران بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20073
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :