جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 659
چهارشنبه،23 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20082 تصویب‌نامه درخصوص تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس
شماره169059/ت50083ک 8/11/1392
تصویب‌نامه درخصوص تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه
به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس
وزارت کشور ـ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 9/10/1392 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) و بند (الف) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
در تصمیم‌نامه شماره 22470/ت46519ن مورخ 4/2/1390، سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس تغییر می‌یابد و مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از (850) هکتار به (143) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، کاهش می‌یابد.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 6/11/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهورـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20082
تاریخ تصویب :
1392/10/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :