جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


قانون تفسیر درخصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی
موضوع استفساریه:
آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد؟
پاسخ:
بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می‌باشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به‌تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
20081
تاریخ تصویب :
1392/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :