جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 657
چهارشنبه،16 بهمن 1392
سال شصت و نه شماره 20077 رأی شماره 729 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به تدریس تمام وقت" href="/tags/30924/اشتغال-به-تدریس-تمام-وقت/" class="link">اشتغال به تدریس تمام وقت می‌باشد
شماره هـ/92/932 8/11/1392
تاریخ دادنامه : 23/10/1392 شماره دادنامه: 729 کلاسه پرونده : 92/932
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیر آموزش و پرورش منطقه 9 تهران به موجب لایحه شماره 6278915/9ـ4/6/1391 اعلام کرده است که:
به استـحضار می‌رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره 4/89/3892 مربوط به خانم زهرا یاراحمدی منجر به صدور رأی به شماره 9109970900400024 از شعبه چهارم مبنی بر برقراری ارتقای شغلی علیه آموزش و پرورش شده است و نیز در همین شعبه و شعبات دیگر رأی مبنی بر رد دعوای خواهان از شعبه فوق‌الذکر به شماره دادنامه 9109970900400331 مربوط به خانم لعیا رهبری و شعبه سوم مربوط به خانم نیره صابر به شماره دادنامه 9109970900300820 است. با توجه به این که آراء صادر شده با موضوعات واحد و تعارض آراء می‌باشد که تصویر آراء صادر شده پیوست است.
لذا بنا به مراتب ذکر شده تقاضای رسیدگی و رد دعوا از آن مقام مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه سوم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شـماره 9009980900065800 با موضوع دادخواست خانم نیره صابر به طرفیتوزارت آموزش و پرورشسازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه فوق‌العاده ویژه و ارتقای شغلی در حقوق بازنشستگی و پرداخت کامل آن و اصلاح حکم بازنشستگی به موجـب دادنامه شماره 9109970900300820ـ 20/3/1391، مفـاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محـتویات پرونده و مضمون لایحة طرف شکایت، نظر به این که بر اساس دستـورالعملهای اداری به جهت کاهش ساعت خدمت شاکی از 24 ساعت به 12 ساعت در هفته در سال 1387، فوق‌العاده ویژه او قطع شده است و قاعدتاً قابل پرداخت به شاکی و تأثیر آن در حقوق بازنشستگی نیست، در نتیجه با عنایت به این که اقدامات طرف شکایت در عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه در سال 1387 به شاکی و عدم تأثیر آن در حقوق بازنشستگی مغایر موازین تشخیص نمی‌شود. لذا در مجموع شکایت مطروح موجه نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعـبه چـهارم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره 9009980900057190 با موضوع دادخواست خانم لعیا رهبری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام به برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی و تفاوت تطـبیق به موجب دادنامه شماره 9109970900400331ـ 18/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراری فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی کارشناسان با این توضیح که با 18 سال سابقه خدمت و با مدرک تحصیلی لیسانس در پست مراقب سلامت مدارس اشتغال دارد. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر قطع نظر از این که از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و در قانون مذکور فوق‌العاده ویژه کارشناسان منظور نشده است نظر بر این که مطابق بند اول مصوبه شماره 4169/ت25703ـ 23/5/1381 هیأت وزیران پرداخت فوق العاده ویژه کارشناسان منوط به تصویب مقررات مربوط از سوی شورای امور اداری و استخدامی است و شورای مذکور طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان را تصویب و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق ابلاغ و در بندهای 8 ـ7ـ6 برقراری آن را موکول به تأیید هیأت ممیزه دستگاه ذی‌ربط کرده است از طرفی برقراری تفاوت تطبیق نیز منوط به برقراری فوق‌العاده مذکور است و قبل از طرح موضوع در هیأت مذکور درخواست شاکی قابل استماع نیست، لذا به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شـعبه چهـارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شـماره 8909980900088418 با موضوع دادخواست خانم زهرا یاراحمدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته برقراری فوق‌العاده ارتقای شغلی به موجب دادنامه شماره 9109970900400034ـ 19/1/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت مجدد فوق‌العاده ارتقای شغلی معلمان با این توضیح که در تاریخ مهر 1387 از منطقه 17 به منطقه 9 انتقال یافته و به علت ساماندهی نیروها در تابستان و نبودن پست خالی به عنوان نیروی مازاد اعلام و هیچ گونه اشتغالی پیدا نکرده است و فوق‌العاده ویژه را از احکام کارگزینی حذف کرده‌اند و مدتی نیز به مرخصی استعلاجی و دوران استراحت شیردهی رفته است اما بعد از شروع به کار و اشتغال از مهر 1389 که تا کنون نیز ادامه دارد از برقراری فوق‌العاده مذکور خودداری می‌کنند بـا توجه بـه محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر لغو شده و افرادی که در سنوات سابق فوق‌العاده مربوط قطع شده استحقاق برقراری مجدد مبنای قانونی ندارد. علی‌هذا با عنایت به این که شاکی شرایط لازم برای بهره‌مندی از فوق‌العاده ارتقای شغلی را به تأیید هیأت ممیزه احراز و مدتی نیز برقرار و مزایای آن را دریافت کرده است و با توجه به قطع آن به لحاظ عدم اشتغال ضرورتاً بعد از اشتغال مجدد نیز باید برقرار گردد و ماده 127 قانون استنادی حقوق مکتسبه مستخدم را تضییع کرده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض بین رأی شماره 91099709003008020ـ 20/3/1391 شعبه سوم دیوان عدالت اداری و رأی شماره 9109970900400034ـ 19/1/1391 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری محرز است و رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970900400331ـ 18/2/1391 به لحاظ شرایط شاکی آن که متفاوت از شرایط سایر شکات پرونده‌ها است از موضوع تعارض خارج است.
ثانیاً: نظر به این که در مصوبه شماره 2552/ت29933هـ ـ 26/1/1383 هیأت وزیران، یکی از شرایط پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان، تدریس تمام وقت" href="/tags/30924/اشتغال-به-تدریس-تمام-وقت/" class="link">اشتغال به تدریس تمام وقت اعلام شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، برای مدتی که خود را مستحق دریافت فوق‌العاده ویژه می‌دانند، به صورت تمام وقت به امر تدریس اشتغال نداشته‌اند، بنابراین استحقاق دریافت فوق‌العاده ویژه در آن ایام را ندارند و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 91099709003008020ـ20/3/1391 که به لحاظ عدم اشتغال تمام وقت شاکی به تدریس به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20077
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :