جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.از انتشارات دفتر مرکزی بودجه

این شرح مواد هزینه برای تهیه و تنظیم بودجه عمومی دولت (بودجه عادی و عمرانی) تنظیم شده است.
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر مؤسسات که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود برای تهیه و تنظیم بودجه خود باید نکات این راهنما را رعایت نمایند. همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات که مجری طرحهای عمرانی می باشند در تهیه و تنظیم طرحهای عمرانی خود باید از این راهنما استفاده نمایند.
در شرح مواد هزینه حتی المقدور سعی شده است در هر مورد توضیحات کافی با ذکر مثال داده شود ولی موکداًیادآوری می شود که مثالهای مذکور جنبه تحدیدی نداشته و هزینه های مشابه را می توان در همان قسمت منظور نمود.با این همه تقاضا دارد چنانچه ضمن تهیه و تنظیم بودجه و یا اجرای آن ابهام و اشکال پیش آمد، موضوع را کتباً به دفترمرکزی بودجه اطلاع دهند تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

روش طبقه بندی هزینه ها

در این طبقه بندی کلیه هزینه ها و پرداخت ها به چهار فصل و بیست ماده به شرح زیر تقسیم شده است:

فصل اول ـ هزینه های پرسنلی مواد 1 و 2
فصل دوم ـ هزینه های اداری از ماده 3 تا 8
فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای از ماده 9 تا 15
فصل چهارم ـ پرداختهای انتقالی از ماده 16 تا 20
برای تشخیص طبقه بندی هزینه ها شماره هایی انتخاب شده است که در تمام مواد تحت عنوان «شماره طبقه بندی مواد» مورد استفاده قرار می گیرد.
در شماره های مذکور به ترتیب از سمت چپ، رقم اول معرف فصول چهارگانه هزینه، رقم دوم و سوم معروف موادبیست گانه هزینه، رقم چهارم معروف تقسیم بندی هزینه ها در داخل هر ماده و رقم آخر نشان دهنده ریز هزینه می باشد مثلاً:

1 9 05 2
1 ریزماده 9 جزء ماده 05 ماده 5 2 فصل دوم
حق الوکاله سایرخدمات خدمات قراردادی هزینه های اداری

خلاصه طبقه بندی هزینه ها بر حسب مواد

10000 فصل اول ـ هزینه های پرسنلی
10100 ماده 1ـ حقوق و دستمزد
10110 کارکنان رسمی
10120 کارکنان غیررسمی
10130 کارگران
10190 سایر کارکنان و خدمات
10200 ماده 2ـ مزایا و کمکها
10210 فوق العاده یا مزایای شغل
10220 پاداش
10230 اضافه کار
10240 فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و اشتغال خارج از کشور
10250 کمکها
10290 سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان

20000 فصل دوم ـ هزینه های اداری
20300 ماده 3ـ0 هزینه سفر، مأموریت، حمل و نقل و ارتباطات
20400 ماده 4ـ اجاره
20500 ماده 5ـ خدمات قراردادی
20600 ماده 6ـ سوخت، برق و آب
20700 ماده 7ـ مواد و لوازم مصرف شدنی
20800 ماده 8ـ هزینه های سری

30000 فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای
30900 ماده 9ـ مطالعه برای ساختمان و تأسیسات
31000 ماده 10ـ خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی
31100 ماده 11ـ ساختمان
31200 ماده 12ـ ماشین آلات و تجهیزات عمده
31300 ماده 13ـ سایر کالاهای مصرف نشدنی
31400 ماده 14ـ وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش عمومی
31500 ماده 15ـ وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

40000 فصل چهارم ـ پرداختهای انتقالی
41600 ماده 16ـ کمک و اعانه ـ بخش عمومی
41700 ماده 17ـ کمک و اعانه ـ بخش خصوصی
41800 ماده 18ـ بازپرداخت وام و پرداخت بهره
41900 ماده 19ـ پرداختهای انتقالی به کارکنان
42000 ماده 20ـ دیون

10000 فصل اول ـ هزینه های پرسنلی
هزینه های پرسنلی هزینه هایی است که در برابر انجام خدمت و یا بواسطه آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت عناوین مختلف حقوق، مزایا، کمک و امثال آنها به اشخاص و کارکنان شاغل پرداخت می گردد.

10100 ماده 1ـ حقوق و دستمزد
10110 کارکنان رسمی
این قسمت شامل اعتباراتی است که برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی (شاغلین پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) منظور می شود. اعتبار حقوق کارکنان دائم دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند نیز در این قسمت منظور می گردد.
اعتبار حقوق ایام مرخصی (شامل حقوق چهار ماه مرخصی قبل از بازنشستگی) و مرخصی های استعلاجی کارکنان رسمی در این قسمت منظور می شود.

10120 کارکنان غیررسمی
اعتبار حقوق یا دستمزد با اجرت کارکنان غیررسمی در این قسمت منظور می شود.
چنانچه احیاناً کارکنانی با عناوین قراردادی یا حکمی دون پایه و روزمزد و نظایر آنها در دستگاهها به خدمت مشغول باشند (غیر از کارگران که اعتبار دستمزد یا اجرت آنان در قسمت دیگر منظور شده است) اعتبار حقوق و دستمزد یا اجرت آنان نیز در این قسمت منظور می شود.

10130 کارگران
10131 دستمزد کارگران ـ شامل اعتبار دستمزد اشخاصی است که برای مشاغل کارگری استخدام و به کار گمارده می شوند.

10190 سایر کارکنان
10191 کارکنان خارجی ـ اعتبار حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان خارجی شامل وجوهی است که بابت تمام یا قسمتی از حقوق یا مزایای کارکنان خارجی مستقیماً به آنان و یا به سازمانهای بین المللی و مؤسسات خارجی و امثال آنها پرداخت می شود.
10192 اعتبار حقوق سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج و آبادانی و سایر گروههای مشابه آن دراین قسمت منظور می شود.
10193 اعتبار حق التدریس ـ که فقط در مؤسسات آموزشی مانند وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاهها و یا سایر مؤسسات آموزش عالی پرداخت می شود.
10194 اعتبار حق التحقیق ـ که فقط در مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی پرداخت می گردد.
10199 سایر ـ شامل اعتبار دستمزد و یا حق الزحمه افرادی است که در قسمتهای بالا پیش بینی نشده است مانندحق الزحمه افسران و درجه داران بازنشسته و یا دستمزد دانشجویانی که در وزارتخانه و مؤسسات دولتی طبق مقررات مربوط به کار گمارده می شوند.

10200 ماده 2ـ مزایا و کمک ها
اعتبار کلیه مزایا و کمکهایی که تحت عناوین مختلف بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنان پرداخت می گردد، در این ماده منظور می شود. مزایای ایام مرخصی شامل مزایای 4 ماه مرخصی قبل از بازنشستگی و مرخصی های استعلاجی ـ با رعایت مقررات ـ از محل اعتبار این ماده پرداخت می شود.

10210 فوق العاده یا مزایای شغل
فوق العاده یا مزایای شغل، شامل کلیه مزایا، فوق العاده ها و بطور کلی وجوهی است که به مناسبت نوع کار و وظایف ومسئولیت های بعضی از مشاغل به کارکنان بطور مستمر پرداخت می گردد تعدادی از این گونه مزایا به عنوان مثال ذکرمی شود:
حق مقام، حق پست، حق ارشدیت، مزایای شغل، حق گماشته، حق محرومیت از مطب، فوق العاده کارگاهی، حق فنی بایگانی، حق کشیک، تضمین و کسر صندوق، اشتغال در محیط نامساعد، فوق العاده سختی معیشت، حق پرواز، ده درصد فوق العاده بهداشتی، حق الکفاله، فوق العاده مخصوص یا فنی، حق سیاری، اضافه کار مقطوع و پاداش مستمر و غیره.
10211 اعتبار فوق العاده یا مزایای شغل کارکنان رسمی (شامل مزایای 4 ماه مرخصی قبل از بازنشستگی)
10212 اعتبار فوق العاده یا مزایای شغل کارکنان غیر رسمی
10213 فوق العاده یا مزایای شغل کارگران
10214 اعتبار فوق العاده یا مزایای سایر کارکنان که اعتبار حقوق آنان در کد 10192 منظور شده است.

10220 پاداش
اعتبار مربوط به پاداش کارکنان که برحسب مقررات مربوط پرداخت می شود در این قسمت منظور می گردد.
10221 پاداش کارکنان رسمی
10222 پاداش کارکنان غیررسمی
10223 پاداش کارگران

10230 اضافه کار
اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان بر حسب مقررات مربوط پرداخت می شود در این قسمت منظور می گردد.
10231 اضافه کار کارکنان رسمی
10232 اضافه کار کارکنان غیررسمی
10233 اضافه کار کارگران

10240 فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و اشتغال خارج از کشور
10241 اعتبار فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوای کارکنان رسمی
10242 اعتبار فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوای کارکنان غیررسمی
10243 اعتبار فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان غیررسمی

10250 سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان
اعتبار سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان که قابل تطبیق با یکی از عناوین فوق نباشد در این قسمت منظور می شود.
10251 سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان رسمی
10252 سایر مزایا و فوق العاده های کارکنان غیررسمی
10260 کمک ها
10261 اعتبار کمک به صندوق بازنشستگی ـ مبالغی است که بابت سهم دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود.
10262 اعتبار کمک به صندوق و یا حساب پس انداز ـ منظور وجوهی است که برطبق مقررات و قوانین به صندوق پس انداز کارکنان و یا حساب پس انداز آنان پرداخت می شود تا پس از پایان خدمت به آنان مسترد گردد.
10263 اعتبار حق بیمه کارکنان ـ شامل وجوهی است که به شرکتها یا سازمانهای بیمه برای بیمه کارکنان و کارگران وخانواده های آنان پرداخت می شود.
10264 اعتبار هزینه بیمارستانهای اختصاصی و درمان کارکنان هزینه بیمارستانهای اختصاصی دستگاههای دولتی،که برای درمان کارکنان ایجاد شده است، باید به صورت یک فعالیت جداگانه مانند سایر فعالیتها تهیه و تنظیم شود. درغیر این صورت مجموع هزینه های آن در این قسمت منظور می شود. اعتباراتی که برای درمان کارکنان به صورت حق السهم به یک بیمارستان دولتی یا غیر دولتی داده می شود نیز در این قسمت منظور می شود.
10265 اعتبار خواروبار و مواد غذایی ـ شامل وجوهی است که برای خرید خواربار و مواد غذایی برای کارکنان هردستگاه برطبق مقررات پرداخت می گردد و یا نقداً به کارکنان داده می شود.
10266 اعتبار جیره نقدی ـ شامل جیره نقدی افراد و کمک نقدی تعاونی کارکنان می باشد.
10267 اعتبار کمک هزینه تحصیل کارکنان ـ این قسمت شامل مبالغی است که به کارکنان جهت شرکت در کلاسهای آموزش ضمن خدمت پرداخت می گردد. مبالغی که به کارآموزان قبل از اشتغال به خدمت رسمی در دستگاه بعنوان حقوق، دستمزد یا اجرت پرداخت می گردد و همچنین اعتبار هزینه تحصیل کارکنانی که در امتحانات نهایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حائز مقام اول شده و به خارج از کشور اعزام می شوند نیز باید در این قسمت منظور شود. شهریه کارکنان دولت که به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پرداخت می شود نیز در این قسمت منظور می گردد.
10268 اعتبار کمک به خانواده ـ شامل حق تأهل و مدد معاش اولاد می باشد.
10269 اعتبار سایر کمکها ـ مبالغی که دستگاهها طبق مقررات خاص برای جبران حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای مصارف شخصی کارکنان خود پرداخت می کنند و نیز سایر کمکهایی که با موارد فوق قابل تطبیق نیست مانند اجاره خانه کارکنان و کمک به رستورانها و سلف سرویسهای کارکنان در این قسمت منظور می شود.
(کمکهایی که در فصل چهارم منظور می شود ارتباطی با کمکهای منظور در این ماده ندارد.)

20000 فصل دوم ـ هزینه های اداری
آن دسته از هزینه های مربوط به هر فعالیت که برای استفاده از خدمات خاص برای نگهداری اموال منقول و غیرمنقول، فراهم نمودن تسهیلات و تهیه مواد و لوازم مصرف شدنی برای اجرای عملیات لازم است هزینه های اداری نامیده می شوند. هزینه های اداری اصولاً جنبه دائمی دارند و به همین جهت صرف نظر از بعضی مواد استثناجزء هزینه های جاری محسوب می شوند. قسمتی از اعتبارات منظور در این فصل برای جبران خدماتی است که برای دستگاه انجام می شوند. مانند دستمزد بناء، نقاش و مکانیسین. بنابراین لوازمی که برای نگهداری اموال لازمند مانندگچ، آجر، رنگ و لوازم یدکی باید نظیر دستمزد افراد مزبور در هزینه های اداری منظور شوند.
با این حال در مواردی که تفکیک کالا از خدمت امکان پذیر نیست کل اعتبار باید در ماده 5 منظور شود مانند هزینه تعمیر وسایل نقلیه که به فرد و یا مؤسسه ای پرداخت می شود ولی در آن بهای انجام خدمات (دستمزد تعمیر) و بهای کالا (لوازم یدکی) تفکیک نشده است.

20300 ماده 3ـ هزینه سفر، مأموریت، حمل و نقل و ارتباطات

20310 مأموریت و حمل و نقل
ـ شامل اعتبار کلیه هزینه هایی است که برای نقل و انتقال کارکنان و افراد در داخل یا خارج از کشور بطور مستقیم و یاغیرمستقیم به آنان پرداخت می شود.
ـ اعتبار حمل و نقل افراد (غیر از کارکنان دولت) مانند زندانیان، سربازان وظیفه، دانشجویان و امثال آنها نیز در این قسمت منظور می شود.
20311 هزینه سفر
20312 فوق العاده روزانه
20313 کرایه وسائط نقلیه و بهای بلیط مسافرت
20314 ایاب و ذهاب اعم از مقطوع و غیرمقطوع
20315 فوق العاده انتقال
20316 سایر هزینه های حمل و نقل افراد

20320 حمل و نقل اشیاء
20321 حمل و نقل اشیاء و حیوانات و اثاثیه دولتی ـ شامل اعتبار هزینه هایی است که برای حمل و نقل اموال دولتی از نقطه ای به نقطه دیگر انجام می گردد.
اعتبار هزینه هایی که برای حمل و نقل نامه ها و امانات پستی کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن پرداخت می شود نیز در این قسمت منظور می شود.

20330 ارتباطات و مخابرات
20331 پست ـ شامل هزینه های پستی و حمل امانات پستی و حق اشتراک صندوقهای پستی در داخل و خارج کشور می باشد.
20332 تلگراف و تلکس ـ اعتبار هزینه های مربوط به تلگراف و تلکس در داخل و خارج کشور در این قسمت منظور می شود.
20333 تلفن ـ شامل اعتبار حق اشتراک ماهانه و حق مکالمه تلفنی می باشد.

20400 ماده 4ـ اجاره

20410 اجاره ابنیه و اراضی و کرایه ماشین آلات و وسایل ثابت (باستثنای وسائل نقلیه)
20411 اعتبار اجاره ابنیه و اراضی
20412 اعتبار کرایه ماشین آلات و وسایل ثابت از قبیل ماشینهای محاسباتی و آمارگیری، ماشینهای راهسازی وامثال آن در این قسمت منظور می شود.
کرایه سایر لوازم، به استثنای کرایه لوازم و اثاثیه برای چراغانی، در این قسمت منظور می شود.

20500 ماده 5ـ خدمات قراردادی
20510 نگهداری ساختمان
20511 تعمیرات و تغییرات جزئی ساختمان و تجهیزات آن اعتبار هزینه های مربوط به انجام خدمات برای تعمیر و نگهداری ساختمان و باغات از قبیل تعمیرات جزئی ساختمان و تعمیر در، قفل، سقف، پشت بام و تجدید رنگ وهزینه های باغبانی و نگهداری باغ و مزارع نمونه باغچه و چمن و مانند آنها در این قسمت منظور می شود.
20512 اعتبار حق بیمه ساختمان و تجهیزات منصوب در آن و اثاثیه در این قسمت منظور می شود.

20520 نگهداری وسایل نقلیه
20521 تعمیرات وسایل نقلیه ـ شامل اعتبار دستمزد تعمیرات وسایل نقلیه می باشد (هزینه سوخت و سایر مواد و لوازم مصرف شدنی و مصرف نشدنی وسایل نقلیه، جداگانه منظور شده است.)
20522 حق بیمه وسائط نقلیه ـ شامل اعتبار حق بیمه وسائط نقلیه دولتی و واگذاری می باشد. وجوهی که بابتعوارض شهرداری و یا حق آسفالت برای تعویض شماره اتومبیلهای دولتی پرداخت می شود در این قسمت منظورمی گردد.
20523 کرایه گاراژ و سرویس ـ شامل اعتبار هزینه هایی است که بعنوان کرایه گاراژ اتومبیل های دولتی و سرویس آنها پرداخت می شود.

20530 نگهداری ماشین آلات
20531 تعمیر ماشین آلات ـ اعتبار دستمزد تعمیرات جزئی ماشین آلات اعم از ساکن و متحرک مانند کارخانه ها،ماشینهای منصوب در کارگاهها، تراکتور، بولدوزر، ماشینهای سنگ شکن، ماشینها و تجهیزات مخابراتی و امثال آنها دراین قسمت منظور می شود.
20532 حق بیمه ماشین آلات ـ اعتبار حق بیمه ماشین آلات، کارخانه ها در این قسمت منظور می شود. (در مواردی که حق بیمه ساختمان از حق بیمه ماشین آلات منصوب در آن قابل تفکیک نیست کل اعتبار در این قسمت منظورمی شود.)

20540 وسائل اداری
20541 اعتبار ساختن، تعمیر و نگهداری وسائل اداری از قبیل میز یا صندلی یا قفسه، ماشین حساب، ماشین تحریر در این قسمت منظور می شود.

20550 مطبوعات و انتشارات
20551 چاپ نشریات، نشریات فنی و حرفه ای و اختصاصی اعتبار هزینه هایی که برای انجام خدمات جهت چاپ نشریات فوق الذکر انجام می گردد در این قسمت منظور می شود.
20552 هزینه تهیه مطبوعات و اوراق اداری ـ اعتبارات مربوط به دستمزد چاپ و صحافی و نظایر آنها برای فرمها، اوراق و دفاتر اداری در این قسمت منظور می شود.
20553 آگهی های اداری ـ شامل اعتبار حق چاپ آگهی هایی است که برای انجام مناقصه یا مزایده، استخدام و امثال آنها در مجله ها و روزنامه ها و یا توسط رادیو و تلویزیون و سایر وسایل نشر در داخل و خارج کشور پخش می شود.

20560 تبلیغات
20561 اعتبار خدمات تبلیغاتی ـ در این قسمت منظور می شود. مانند حق الزحمه نویسنده، رسام، نقاش، عکاس،هزینه چاپ و امثال آنها.
20562 اعتبار حق الدرج آگهی های تبلیغاتی در جراید و هزینه پخش از طریق رادیو و تلویزیون.
20563 هزینه نمایشگاهها ـ اعتبار هزینه های مربوط به افتتاح و تأسیس نمایشگاهها در داخل یا خارج کشور، در صورتی که به صورت یک فعالیت جداگانه پیشنهاد نشده باشد، در این قسمت منظور می شود.

20570 تشریفات
20571 هزینه پذیرایی ـ اعتبار خرید خدمات مربوط به پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی و هزینه جشنها و امثال آنها در داخل یا خارج از کشور در این قسمت منظور می شود.
20572 حق سفره ـ شامل اعتبار مبالغی است که به دارندگان مقامات خاص برای پذیرایی پرداخت می گردد.
20573 چراغانی ـ شامل اعتبار کرایه لوازم و اثاثیه برای چراغانی است.

20580 مطالعه، تحقیق و بررسی
در مواردی که هزینه های مربوط به انجام مطالعات، تحقیقات و بررسیها به علل مختلف از جمله قرارداد با فرد یا مؤسسه قابل تفکیک و تقسیم بین مواد هزینه نباشد اعتبار آن یکجا در این قسمت منظور می شود.
20581 مطالعه، تحقیق و بررسی ـ هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی (غیر از مطالعات و بررسیها برای تأسیسات و ساختمان که در ماده 9 منظور شده است) اصولاً باید مانند سایر هزینه های دستگاه به تفکیک در مواد مختلف منعکس شود ولی در مواردی که این مطالعات از طریق انعقاد قرارداد با شخص یا مؤسسه ای انجام می گیرد هزینه های آن باید در این قسمت منظور شود.

20590 سایر خدمات
20591 اعتبار حق الوکاله و حق المشاوره
20592 اعتبار حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی بابت تهیه مطالب، انجام خدمات از قبیل شرکت در بعضی از جلسات، تعلیم فنون، کارشناسی، حق الزحمه پزشکی مانند حق حضور اعضای شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی تعاون کشور و سایر موارد مشابه پرداخت می شود در این قسمت منظور می گردد.
20593 اعتبار حق التألیف و حق الترجمه
20594 اعتبار حق التدریس ـ (به استثنای حق التدریس های منظور در ماده یک) مانند حق التدریس آموزشهای ضمن خدمت در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی.
20596 اعتبار هزینه های بانکی ـ از قبیل خرید دسته چک و سفته، هزینه انتقال وجوه و نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانک ها.
20597 اعتبار هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی ـ مانند هزینه های دادرسی، ثبت اسناد رسمی، بهای تمبر اسناد،حق الزحمه کارشناسان دادگستری و امثال آنها.
20598 اعتبار حق عضویت مؤسسات بین المللی و موارد مشابه آن ـ که به موجب قراردادها و یا تعهدات دولت یا دستگاهها به مؤسسات خارجی پرداخت می شود باید در این قسمت منظور شود.
20599 سایر خدمات قراردادی ـ اعتبار خسارات مربوط به تلف شدن امانات پستی و یا اموال در انبارهای گمرکی وسایر خدمات قراردادی که با یکی از عناوین فوق قابل تطبیق نباشد و نیز پاداش خدمات قراردادی در این قسمت منظور می شود.

20600 ماده 6ـ سوخت، برق و آب
20610 سوخت و روشنایی و آب
20611 سوخت ـ شامل اعتبار هزینه مربوط به خرید نفت، گاز، گازوئیل و سایر مواد مصرفی برای مصرف دستگاههای تهویه، حرارت مرکزی، بخاری، چراغ و غیره (غیر از وسائل نقلیه موتوری) است.
20612 روشنایی ـ شامل اعتبار هزینه مصرف برق و حق اشتراک ماهیانه است.
20613 آب ـ شامل اعتبار حق اشتراک و بهای آب آشامیدنی، یخ و خرید آب برای مزارع و باغات نمونه و امثال آن است.
20614 سوخت و سایر مواد مصرف شدنی وسایط نقلیه موتوری شامل اعتبار خرید بنزین، روغن، گازوئیل، ضدیخ و امثال آنها است.
20615 سوخت و سایر مواد مصرف شدنی برای ماشین آلات شامل اعتبار خرید بنزین، نفت، گازوئیل، روغن و سایر مواد مصرفی برای ماشین آلات می باشد.

20700 ماده 7ـ مواد و لوازم مصرف شدنی
20710 کالاهای مصرف شدنی برای نگهداری اموال
20711 اعتبار خرید لوازم برای نگهداری ابنیه و تجهیزات منصوب در آن ـ از قبیل گچ، آجر، قفل، کلید، شیر آب، وتنظیفات از قبیل صابون، حوله، کرباس و غیره در این قسمت منظور می شود.
20712 اعتبار خرید لوازم برای نگهداری وسائل نقلیه از قبیل شمع، پلاتین، سرشمع، لامپ و لاستیک توئی وروئی و باطری و نظایر آن در این قسمت منظور می شود.
20713 خرید لوازم برای نگهداری ماشین آلات ـ اعتبار خرید لوازم یدکی جزئی مورد نیاز برای نگهداری ماشین آلات در این قسمت منظور می شود.

20720 کالاهای مصرف شدنی برای امور مطبوعاتی و تبلیغاتی و تشریفات
20721 اعتبار بهای کالاهای مصرف شدنی برای امور مطبوعاتی شامل بهای کاغذ، مقوا و سایر هزینه های مطبوعاتی می باشد.
20722 اعتبار بهای کالاهای مصرف شدنی برای امور تبلیغاتی شامل بهای کاغذهای مخصوص چاپ، بروشورها، مرکبهای مخصوص و نظایر آن می باشد.
20723 اعتبار کالاهایی که برای امور تشریفاتی خریداری می شود باید در این قسمت منظور شود مانند مواد غذایی تحف، و هدایا.

20730 لوازم خواب و پوشاک
20731 لوازم خواب ـ این قسمت شامل اعتباراتی است که برای خرید لوازم خواب از قبیل تشک، پتو، لحاف وملافه و امثال آنها منظور می شود.
20732 پوشاک ـ اعتبار مربوط به خرید پوشاک از قبیل لباس رو و زیر، جوراب، کفش و کلاه در این قسمت منظورمی شود.

20740 حیوانات و نباتات
خرید حیوانات و نباتات در مواردی که برای مصرف در آزمایشگاهها و استفاده از آنها برای مقاصد آزمایشی و نمونه ای و اداری است اعتبار آن در این قسمت منظور می شود. ولی چنانچه خرید آنها برای تکثیر و تولید بیشتر باشد جزءهزینه های سرمایه ای منظور می شود.
20741 خرید حیوانات ـ شامل اعتبار خرید حیوانات برای مصارف آزمایشگاهی در امور دامپروری، پزشکی،اداری و نظامی می باشد. خرید اجساد نیز در همین قسمت منظور می شود.
20742 خرید نباتات ـ شامل اعتبار خرید نهال و بذر و تخم. نباتات و امثال آنها برای امور آزمایشگاهی می باشد.
20743 مواد و لوازم برای تولید و نگهداری نباتات (بجز آب ـ مانند بذر، نشاء، انواع سموم، انواع کود و لوازم این کارمانند بذر، نشاء، انواع سموم، انواع کود و لوازم این کار مانند قیچی باغبانی، داس و شن کش در این قسمت منظورمی شود.
20744 مواد و لوازم برای نگهداری حیوانات ـ مانند مواد غذایی در این قسمت منظور می شود.

20750 لوازم و تجهیزات نظامی
20751 اعتبار کلیه مواد و لوازم مصرف شدنی برای امور نظامی و انتظامی از قبیل خرید باروت و فشنگ در این قسمت منظور می شود.

20760 مواد و کالاهای مصرف شدنی برای سایر عملیات
20761 دارو و مواد شیمیایی ـ اعتبارات مربوط به خرید دارو و مواد شیمیایی برای بیمارستانها و آزمایشگاهها وسایر واحدها در این قسمت منظور می شود.
20762 مواد غذایی ـ شامل اعتبار خرید مواد غذایی برای بیمارستانها، شیر برای بایگانها و کارکنان آزمایشگاهها وغذای بازداشت شدگان است.
20763 مجله و روزنامه ـ شامل اعتبار خرید مجله، روزنامه و نظایر آن می باشد.
20769 سایر مواد و کالاهای مصرف شدنی ـ اعتبار مربوط به خرید لوازم و مواد مصرف شدنی از قبیل مواد و لوازم مصرف شدنی آزمایشگاهی و طبی، مواد و لوازم برای نگهداری ساختمانها و راهها مانند سنگ شکسته، خاک، آجر،گچ، و غیره، مواد مصرف شدنی اداری از قبیل لیوان، قلم، جوهر، زیرسیگاری، نوار ماشین تحریر و غیره، سیم و مقره،مواد ترمیمی شبکه های برق و مخابراتی مانند انواع لامپ، سیم و مقره و کیسه پستی در این قسمت منظور می شود.
علاوه بر بهای کالا، هزینه هایی از قبیل هزینه حمل، بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و بطور کلی تمام هزینه هایی که عرفاً جزو بهای کالا محسوب می شوند در این ماده و بعنوان جزئی از بهای اصلی کالا پیش بینی می گردد.

20800 ماده 8ـ هزینه های سری
20810 هزینه های سری
20811 شامل هزینه هایی است که در موارد ضروری طبق دستور مقامات صلاحیتدار پرداخت می شود.

30000 فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای
توضیح: درمورد تمام خریدهای منظور در این فصل علاوه بر بهای کالا، هزینه هایی از قبیل هزینه حمل، بیمه، حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی، عوارض شهرداری و بطور کلی تمام هزینه هایی که عرفاً جزو بهای کالا محسوب می شوند در ماده ای که بهای کالا منظور شده است پیش بینی می گردد.

30900 ماده 9ـ مطالعه برای ساختمان و تأسیسات
در این ماده اعتبار هزینه های مربوط به مطالعه و تهیه نقشه ها، ماکت ها و جداول برآورد برای ساختمان و تأسیسات ازقبیل ساختمان مدرسه، بیمارستان، راه، ایستگاههای راه آهن و کشاورزی و هواشناسی، فرودگاهها، بنادر، تأسیسات آب مشروب شهرها، شبکه های برق و تلفن شهری. ایجاد کارخانه ها و شبکه های مخابراتی و نیز هزینه های نظارت مربوط به اینگونه عملیات که براساس قرارداد بین اشخاص یا مؤسسات صورت می گیرد منظور می شود. (سایرهزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی در خدمات قراردادی منظور شده است).

30910 مطالعه برای ساختمان و تأسیسات
30911 مطالعه ـ شامل اعتبار هزینه هایی است که برای تهیه نقشه، ماکت یا برآورد هزینه ساختمان و تأسیسات انجام می گیرد.
30912 حق النظاره اعتباری که برای نظارت در امر ساختمان و تأسیسات پرداخت می شود در این قسمت منظورمی گردد.

31000 ماده 10ـ خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی
31011 خرید زمین ـ شامل اعتبار بهای زمین برای ایجاد ساختمان و یا تهیه باغات و یا مزارع و امثال آنها و بهای مستحدثات و اعیانی و هزینه های ارزیابی و ثبتی و محضری مربوطه است.
31012 خرید ساختمان ـ شامل بهای ساختمان و تجهیزات و هزینه های ثبتی و محضری و سایر هزینه های تبعی مربوط به آن است. در صورتی که بهای زمین از بهای ساختمان قابل تفکیک نباشد مجموع بهای زمین و ساختمان دراین قسمت منظور می شود.
31013 حقوق انتفاعی ـ شامل حقوق انتفاعی یا ارتفاعی می باشد از قبیل حق راه، حق آب، حق تشرف، سرقفلی،حق انشعاب برق، تلفن و آب.

31100 ماده 11ـ ساختمان
31110 ساختمان
اعتبار مربوط به خرید خدمات و کالاها برای ایجاد ساختمان و تجهیزات جزئی منصوب در آن (بجز هزینه های مطالعاتی منظور در ماده 9) در این ماده منظور می شود.
31111 اعتبار ایجاد انواع ساختمانها و تأسیسات مانند ساختمانهای مسکونی، کارخانه ها، بیمارستانها، درمانگاه ها،فرودگاه ها، ایستگاهها و خطوط راه اهن، ایستگاههای کشاورزی و هواشناسی، پلهای دائم و موقت، سدها، چاهها،شبکه های آبیاری، راههای اصلی و فرعی و اسکله ها و نظایر آن. (تجهیزات عمده منصوب در ساختمان، اصولاً درماده مربوط به ماشین آلات و تجهیزات منظور می شوند مانند دستگاههای مرکزی تهویه و تلفن، آسانسور و موتورهای مولد برق).
31112 اعتبار ساختمان شبکه های برق و مخابرات، خطوط لوله نفت، گاز، آب و نظایر آن در این قسمت منظورمی شود.
توضیح: در صورتی که اعتبار مربوط به خرید کالا و خدمت قابل تفکیک نباشند کلاً در این قسمت منظور می گردد.

31120 تعمیرات اساسی در ساختمان و تجهیزات آن
31121 تعمیرات اساسی در ساختمان ـ اعتبار هزینه های مربوط به توسعه ساختمان و یا نوسازی قسمتی از آن و یا تعمیرات اساسی آن در این قسمت منظور می گردد.

31130 آماده ساختن زمین
31131 آماده ساختن زمین ـ اعتبارات مربوط به هزینه های مورد نیاز برای بهبود وضع و اصلاح زمین از قبیل تعویض خاک، شخم زنی و تسطیح برای ایجاد مزرعه و باغ در این قسمت منظور می شود.

31200 ماده 12ـ ماشین آلات و تجهیزات عمده
31210 خرید ماشین آلات
31211 اعتبار خرید ماشین های ثابت از قبیل کارخانه ها، مراکز تولید نیروی برق، دستگاههای مرکزی تلفن،تلگراف، بیسیم، دستگاههای فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیون، دستگاههای تهویه و آسانسور در این قسمت منظورمی گردد.
31212 اعتبار خرید ماشینهای متحرک شامل وسایل نقلیه از قبیل اتومبیلهای باری و سواری کشتی، هواپیما واگنهای راه آهن و مانند آنها و ماشین آلات متحرک راهسازی و کشاورزی و نظایر آنها در این قسمت منظور می شوند.

31220 لوازم فنی و تجهیزات عمده
31221 خرید لوازم و تجهیزات
اعتبار لوازم عمده آزمایشگاهی و بیمارستانی مانند، اتو کلاو، تخت عمل و صندلی دندانپزشکی، تختخواب و لوازم مربوط به به بیمارستانها و مانند آنها.
اعتبار لوازم و تجهیزات کشاورزی مانند خیش، دروکن، سمپاش.
اعتبار خرید لوازم راهسازی.
اعتبار خرید لوازم نقشه برداری از قبیل دوربین های نقشه برداری و امثال آنها.
اعتبار خرید لوازم مخابرات و برق مانند صندوقهای پستی، تیرهای برق و تیرهای خطوط مخابراتی.
اعتبار خرید لوازم راهنمایی و رانندگی مانند چراغ راهنمایی.
اعتبار خرید لوازم تشخیص هویت، تجهیزات نظامی مانند تختخواب افراد و نگهبانان، لوازم آتش نشانی از قبیل کپسول آتش نشانی و نظایر آنها.
31222 نو کردن ماشین آلات ـ شامل اعتبار بهای قسمتهای عمده ماشینهای ثابت از قبیل موتور و لوازم یدکی عمده آنها می باشد.
31223 اعتبار خرید وسائل و لوازم یدکی و مصرف نشدنی ماشینهای متحرک ـ مانند موتور، اطاق، شاسی، بخاری،کولر و امثال آنها در این قسمت منظور می شود.

31300 ماده 13ـ سایر کالاهای مصرف نشدنی
31310 کالای مصرف نشدنی
31311 اعتبار خرید مبل، میز، صندلی، ماشینهای تحریر و حساب، ماشین استنسیل، ماشین فتوکپی، دستگاه آب سردکن، کولر آبی و گازی، پرده، تلفن، کنتور آب و برق و امثال آنها در این قسمت منظور می شود.

31320 حیوانات و نباتات
31321 اعتبار خرید حیوانات و نباتات به منظور تولید و تکثیر در این قسمت منظور می شود.

31330 کتاب برای تکمیل کتابخانه ها و خرید اشیاء عتیقه و هنری
31331 اعتبار خرید کتاب برای کتابخانه ها در این قسمت منظور می شود.
31332 اعتبار خرید کتاب برای ادارات مانند مجموعه قوانین و غیره در این قسمت منظور می شود.
31333 اعتبار خرید اشیاء عتیقه و هنری برای موزه ها و نمایشگاهها و مؤسسات هنری در این قسمت منظور می شود.

31400 ماده 14ـ وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری ـ بخش عمومی
31410 وام به بخش عمومی
31411 اعتباراتی که به صورت وام به مؤسساتی از قبیل مؤسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات برای تحقق بعضی از هدفها و سیاست های برنامه عمرانی کشور داده می شود در این قسمت منظور می گردد.
همچنین وامهایی که توسط دولت به کشورها و یا مؤسسات خارجی داده می شود و نیز ودیعه برای انشعاب برق، تلفن و آب و امثال آن نیز در این قسمت منظور می گردد.

31420 مشارکت ـ بخش عمومی
31421 اعتباراتی که برای مشارکت در سرمایه گذاری در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت بصورت مستقیم و یا ازطریق بانکها و مؤسسات اعتباری اختصاص داده می شود و همچنین مشارکت در سرمایه گذاری در مؤسسات خارجی و بین المللی نیز در این قسمت منظور می گردد.

31430 افزایش سرمایه
31431 اعتباراتی که بصورت کمک و براساس مقررات و ضوابط خاص بمنظور تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات اختصاص داده می شود در این قسمت منظور می گردد.

31440 کمک برای سرمایه گذاری
31441 اعتباراتی که بغیر از شقوق وام، مشارکت و افزایش سرمایه برای سرمایه گذاری بصورت کمک به مؤسسات دولتی و مؤسسات بخش عمومی و همچنین اجرای بعضی از عملیات عمرانی داده می شود در این قسمت منظورمی گردد مانند کمک به شهرداری جهت اجرای طرحهای عمرانی و امثال آن.

31500 ماده 15ـ وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری ـ بخش خصوصی
31510 وام به بخش خصوصی
31511 اعتباراتی که بصورت وام به مؤسسات خصوصی و یا به افراد بصورت مستقیم و یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری داده می شود مانند وامهای صنعتی و درمانی و امثال آن در این قسمت منظور می گردد.

31520 مشارکت ـ بخش خصوصی
31521 اعتباراتی که برای مشارکت در سرمایه گذاری با بخش خصوصی مستقیماً و یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری اختصاص می یابد در این قسمت منظور می گردد.

31530 کمک برای سرمایه گذاری
31531 اعتباراتی که به صورت کمک بلاعوض به بخش خصوصی که در موارد خاص و برای اجرای بعضی ازعملیات عمرانی داده می شود و بیشتر جنبه هزینه های سرمایه ای دارد در این قسمت منظور می گردد مانند کمک درساختن خانه برای سیل زدگان یا زلزله زدگان.

40000 فصل چهارم ـ پرداختهای انتقالی
41600 ماده 16ـ کمک و اعانه ـ بخش عمومی
41610 کمک و اعانه
41611 اعتبار مربوط به کمک و اعانه به بخش عمومی در این قسمت منظور می گردد.

41700 ماده 17ـ کمک و اعانه ـ بخش خصوصی
41710 کمک و اعانه به بخش خصوصی
41711 شامل اعتباراتی است که بموجب قوانین و مقررات و یا بمنظورهای خاصی برای کمک به مؤسسات خصوصی منظور می گردد.

41720 کمک به افراد (غیر از کارکنان دولت)
41721 شامل مبالغی است که بابت کمک هزینه تحصیلی در کشور یا خارج از کشور به افراد غیر شاغل پرداخت می شود.
مبالغی که بابت شهریه و حق التعلیم و سایر هزینه های آموزشی تعدادی از افراد غیر شاغل به یک مؤسسه آموزشی پرداخت می شود و نیز سایر هزینه های مربوط به آموزش در این قسمت منظور می گردد.
41722 شامل خرید مواد غذایی و هزینه نگهداری رستوران، کافه تریا و امثال آنها برای افراد است (هزینه موادغذایی و رستورانهایی که مورد استفاده کارکنان است در این قسمت منظور نمی شود) کمک به رستوران دانشجویان دردانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین هزینه درمانی دانشجویان در این قسمت منظور می شود.
41723 شامل مبالغی است که برای حق بیمه افراد غیر شاغل پرداخت می گردد مانند حق بیمه محصلین وکارآموزان.
41724 شامل مبالغی است که برای تشکیل اردو برای دانشجویان، دانش آموزان، سپاهیان دانش و امثال آنها پرداخت می شود.

41800 ماده 18ـ بازپرداخت وام و پرداخت بهره
41810 بازپرداخت اصل وامهای داخلی
41811 بازپرداخت وامهای داخلی
41820 بازپرداخت اصل وامهای خارجی
41821 بازپرداخت وامهای خارجی
41830 بهره وام و سایر هزینه های وامها
41831 پرداخت بهره وامهای داخلی و کارمزد بانکی مربوطه و سایر هزینه های آن در این قسمت منظور می شود.

41832 پرداخت بهره وامهای خارجی و کارمزد بانکی مربوط و سایر هزینه های آن در این قسمت منظور می شود.

41900 ماده 19ـ پرداختها انتقالی به کارکنان
41910 پرداخت به کارکنان غیرشاغل
41911 حقوق آماده بخدمت ـ حقوق و مزایای ایام آماده به خدمت در سال بودجه و سالهای قبل در این قسمت منظور می شود. در صورتی که در بعضی از دستگاهها کارکنانی وجود داشته باشند که از لحاظ «انتظار خدمت» وضع آنان با قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 تطبیق داده نشده باشد حقوق سال بودجه و سالهای قبل در این قسمت منظور می گردد.
41912 حقوق و مدد معاش اولاد در ایام تعلیق ـ حقوق و مدد معاش اولاد تعلیق کارکنانی که بعنوان اتهام در مورد ارتکاب جرمی از کار برکنار گشته و سپس از اتهام منتسبه برائت حاصل نموده اند برای سال بودجه و سالهای قبل دراین قسمت منظور می شود.

41920 پرداخت به بازنشستگان
41921 پرداخت به بازنشستگان ـ شامل حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه است.
41922 بازخرید خدمت ـ شامل اعتباراتی است که برای بازخرید خدمت کارکنان منظور می شود.

41930 پاداش پایان خدمت
41931 پاداش پایان خدمت

41990 سایر کمکها
41991 حقوق وظیفه و مستمری ـ حقوق وظیفه یا مستمری عبارت از حقوقی است که به کارکنان یا وراث قانونی آنان طبق مقررات برای سال بودجه و سالهای قبل پرداخت می گردد.
41992 هزینه معالجه ـ هزینه دارو و یا معالجه و یا عمل جراحی کارکنان غیر شاغل است که قادر به پرداخت هزینه های مذکور نمی باشند و مستقیماً به آنان پرداخت می شود.
41993 هزینه فوت شدگان ـ هزینه هایی است که برای کفن و دفن و ترحیم و حمل جنازه کارکنان متوفی انجام می گیرد.
41994 کمک به بازماندگان ـ عبارت از کمک به بازماندگان کارکنان می باشد از قبیل کمک به خانواده خلبانان وحقوق و مرخصی بعد از فوت و کمک هزینه تحصیلی بازماندگان.
41999 سایر کمکهای انتقالی ـ سایر کمکهایی که قابل انطباق با عناوین فوق نباشد در این قسمت منظور می شود.

42000 ماده 20ـ دیون
42010 دیون بلامحل
منظور از دیون بلامحل دیونی است که بموجب قوانین و آراء دیوان کشور و یا سایر مراجع و یا بعلل دیگر به وجودآمده و در سال مربوط دارای اعتبار پیش بینی شده در بودجه نبوده است. مبالغی که از این بابت بصورت ودیعه تا تعیین تکلیف قطعی پرداخت می شود نیز در این قسمت منظور می گردد.
42011 دیون مربوط به هزینه های پرسنلی (مواد 1 و 2)
42012 دیون مربوط به هزینه های اداری (مواد 3 تا 7)
42013 دیون مربوط به هزینه های سرمایه ای
42019 متفرقه

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :