جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 657

تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

شماره13004/92/دش 3/11/1392
تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
(مصوب جلسه 740 مورخ 26/9/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان» که در جلسه 740 مورخ 26/9/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/9/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقـای دکـتر تقی ریاحـی به موجـب تأیید شـورای عالی انـقلاب فرهنگی، به عـنوان رئیس دانشگـاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشتی درمـانی گـلستان انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20077
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :