جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.شماره 4512.24
تاریخ 52.5.11
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
در اجرای ماده 43 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه سال 1349 مواد زیر به بند (ب ـ خدمات) دستورالعمل شماره 12344.24ـ1352.3.9 اضافه می شود:
10ـ انجام امور مطالعات زمین شناسی و اکتشافات معدنی و امور وابسته از قبیل مطالعات ژئوفیزیکی (هوایی یا زمینی)و حفاریهای معدنی.
11ـ خدمات کارشناسان خارجی بر اساس پروتکل قراردادهای همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول خارجی و یا قراردادهای منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران با سازمانهای بین المللی.
12ـ انجام مطالعات مشترک در مسائل خاص بین دولت شاهنشاهی ایران و دول خارجی یا سازمانهای بین المللی و یا مؤسسات خصوصی و خارجی.
13ـ انجام مطالعات بین دستگاههای اجرایی یا مؤسسات خصوصی داخلی.
وزیر دارایی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
4512
تاریخ تصویب :
1352/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :