جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 663
دوشنبه،12 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20098 آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
شماره181557/ت49292هـ 6/12/1392
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 30/11/1392 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب1391ـ آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

ماده1ـ در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که از این پس قانون تمرکز نامیده می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف ـ تدوین راهبردها، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب ـ برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی.
پ ـ مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات.
ت ـ سیاست‌گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات.
ث ـ انتخاب ابزار تعرفه‌ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی.
ج ـ سیاست‌گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی.
چ ـ صدور مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در آنها.
ح ـ برنامه‌ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاها و محصولات.
خ ـ ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی صنایع تبدیلی.
ماده2ـ به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت‌گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌ریزی بلندمدت، سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی) برای ایجاد و تقویت شبکه‌های تأمین، فرآوری، ذخیره‌سازی، توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه‌های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیردولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.
تبصره1ـ به منظور ترغیب بخش غیردولتی در اجرای فعالیت‌های موضوع این ماده، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تسهیلات بانکی مورد نیاز اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و وجوه اداره شده را پیش‌بینی و برای لحاظ در لوایح بودجه سنواتی در زمان تنظیم لوایح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نماید.
تبصره2ـ وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکتهای دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) که مرتبط با بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز می‌باشد به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یادشده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و تبصره‌های (1) و (3) آن ترتیبات و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند تا اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکتهای فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضوع قانون تمرکز و این آئین‌نامه به عمل آید و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای سیر مراحل قانونی به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و حمایت سامانه‌های اطلاعات غیردولتی مرتبط با تولید، فرآوری و تجارت محصولات کشاورزی موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطلاع‌رسانی، ساماندهی و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی مناسب به اطلاعات، ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات مورد نیاز از طریق درگاه (پورتال) مناسب مدیریت و منتشر شود.
ماده5 ـ پیشنهاد تعرفه‌ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تأیید و ارایه مصوبات کمیسیون مذکور به هیأت وزیران به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
ماده6 ـ به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور موضوع بندهای یادشده را در قالب ساختارها و تشکیلات مناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ساماندهی نماید.
تبصره ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پس از بررسی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصلاح ساختار مربوط به وظایف انتقال یافته به موجب قانون تمرکز و این آئین‌نامه، براساس تبصره (3) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به منظور نمودن معاونت جدید در ساختار وزارت مذکور خارج از سقف معاونت‌های پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید.
ماده7ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (3) قانون تمرکز به منظور تحقق افزایش سالانه ده درصدی تولید محصولات مصرح در بند (الف) ماده (1) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمینه تولید و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات موردنیاز به هیأت وزیران ارایه نماید و برنامه‌ریزی و اقدام لازم را جهت تشویق ورود سرمایه‌های بخش غیردولتی و بهره‌برداری از صندوق توسعه ملی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در مورد طرح‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به عمل آورد.
ماده8 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در قانون تمرکز و این آئین‌نامه را برای پیش‌بینی در لوایح بودجه‌های سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد دهد.
تبصره ـ منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه مربوط به این آئین‌نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و موافقتنامه‌های مربوط بر این اساس تنظیم می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20098
تاریخ تصویب :
1392/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :