جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

ایران
شماره ویژه نامه: 663
دوشنبه،12 اسفند 1392
سال شصت و نه شماره 20098 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن
شماره300/66238 28/11/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/11/1392، طرح جامع ـ تفصیلی شهر ندوشن را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 10/4/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
جمعیت پیشنهادی با حفظ سطوح و سرانه‌ها برای افق 1405 مورد تصویب قرار گرفت.
2ـ باغات و اراضی کشاورزی واقع در شمال شهر از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده در این بخش بر خط محدوده میراث فرهنگی منطبق شود و در بخش الحاقی جنوب غربی در ضوابط و نقشه کاربری‌های پیشنهادی خدمات تأمین گردد.
کاربری ورزشی پیشنهادی در بخش جنوب شرقی و همچنین رینگ شرقی حذف و خط محدوده بر لبه کاربری‌های مجاور منطبق شود.
4ـ حرایم مسیل‌ها و سایر حرایم در نقشه پیشنهادی اعمال گردد.
5 ـ در محدوده ثبت شده بافت تاریخی شهر، تعریض معابر می‌بایستی با نظر مستقیم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پیشنهاد شده و در ضوابط قید گردد در طرح تفصیلی طراحی با نظر اداره کل مذکور انجام پذیرد.
6 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و کاربری‌های موجود در حریم نظیر کاربری (صنعتی) به کاربری صحیح (کشاورزی) تغییر یابد و خط حریم به نحوی تغییر یابد که آرامستان در شمال شهر به حریم اضافه گردد.
7ـ براساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و................... را تهیه و ارائه گردد.
8 ـ در بخش ضوابط و مقررات ضوابط و حدنصاب تفکیک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 2911 نفر در محدوده‌ای به وسعت 7/171 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 95/16 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 636 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر ندوشن بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20098
تاریخ تصویب :
1392/11/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد
موضوع :