جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20105 رأی شماره 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای 1391 و 1390 فرزندان جانباز" href="/tags/31532/استخدام-فرزندان-جانباز/" class="link">استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است
شماره هـ/91/807 14/12/1392
تاریخ دادنامه : 28/11/1392 شماره دادنامه: 917 کلاسه پرونده : 91/807
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم زهرا بهزادی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم زهرا بهزادی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1081ـ 31/5/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، بدین وسیله اینجانب زهرا بهزادی فرزند جانباز 30 درصد متوفی آقای رضا بهزادی در راستای مصوبه شماره 162756/41459 هیأت وزیران که به استناد ماده 5 این مصوبه کلیه دستگاههای اجرایی را موظف کرده که پس از طی دوره کارورزی، فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین آنها اقدام و پس از سه سال با رعایت قوانین نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام شود. لذا با توجه به مدرک تحصیلی لیسانس و همچنین طی مدت 17 ماه دوره کارورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و معرفی نامه شماره 10/17/38543 بنیاد شهید و امور ایثارگران و دارا بودن کلیه شرایط استخدامی (مدرک تحصیلی ـ معرفی‌نامه ـ 30 درصد جانبازی و ...) متأسفانه سازمان جهاد کشاورزی نه تنها اقدامی در خصوص اجرای مصوبه فوق‌الذکر نداشته حتی از انعقاد مجدد قرارداد کاری اینجانب خودداری کرده، با توجه به این امر از سازمان جهاد کشاورزی ایلام با خواسته الزام به اجرای مصوبه مذکور در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده که پس از ثبت به کلاسه پرونده 901005 در شعبه 24 دیوان عدالت اداری و پس از طی مراحل تبادل لایحه و جوابیه سازمان در مورخ 16/3/1391 به شماره 655 منجر به صدور حکم به رد شکایت صادر شد، در حالی که قبلاً با همین خواسته در دیوان طرح شکایت شده که منجر به ورود شکایت شکات و الزام سازمان به اجرای مصوبه مبنی بر تغییر وضعیت استخدامی شکات شده که به برخی از این آراء به شرح ذیل بیان می‌شود.
1ـ رأی شماره 9009970900800490 مربوط به پرونده کلاسه 891847 به نام خانم زینب حسین‌پور صادره از شعبه هشتم
2ـ رأی صادر شده در پرونده کلاسه 891882 به نام فریده کوخائی صادر شده از شعبه هشتم
3ـ رأی صادر شده در پرونده کلاسه 891851 به نام روح‌اله محمدزاده صادر شده از شعبه هشتم
4 ـ رأی صادر شده در پرونده 9009980900038835 به نام حسین برجی صادر شده از شعبه بیست و هفتم
لذا با توجه به موارد معنونه در خصوص یک خواسته مشترک و طرف شکایت یکسان جهت جلوگیری از آراء متناقض تقاضای رسیدگی مجدد در خصوص رأی شماره 9109970902400655 صادر شده از شعبه 24 دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده 901005 از حضورتان مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900029489 با موضوع دادخواست خانم زهرا بهزادی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و به خواسته الزام طرف شکایت به انعقاد قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9109970902400655ـ 16/3/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم زهرا بهزادی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به خواسته الزام به انعقاد قرارداد انجام کار معین با توجه به مفاد شکایت شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 1172ـ 5/6/1390 نظر به این که استخدام افراد منوط به صدور مجوز استخدامی از مرجع ذی ربط است و در حال حاضر چنین مجوزی صادر نشده است، لذا با وصف موجود طرف شکایت مواجه با تکلیفی نیست لذا شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد و به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعـبه هـشتم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره 8909980900076577 با موضوع دادخواست خانم زینب حسین‌پور به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و به خواسته اجرای مصوبه هیأت وزیران در مورد اشتغال فرزندان شاهد و جانباز به موجب دادنامه شماره 9009970900800490ـ 11/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که طبق بند 5 آئین‌نامه اصلاحی ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز مصوب 26/12/1388 هیأت وزیران دستگاههای اجرایی می‌باید نسبت به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز پس از طی دوره کارورزی اقدام کنند و با توجه به این که شاکی فرزند آزاده جانباز 40% است و بنیاد شهید او را رسماً به جهاد کشاورزی جهت تبدیل وضعیت از کارورزی به قرارداد کار معین معرفی کرده است و با امعان نظر به این که نامبرده دوره کارورزی را طی کرده و قانون مدیریت خدمات کشوری در باب استخدام پیمانی و رسمی تعیین تکلیف کرده است و مصوبه مذکور در زمان حاکمیت این قانون تصویب شده است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی به انعقاد قرارداد کار معین با شاکی در اجرای آئین‌نامه فوق‌الذکر حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شـعبه هشـتم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پـرونده شمـاره 8909980900078963 با موضوع دادخواست خانم فریده کوخایی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و به خواسته الزام طرف شکایت به انعقاد قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره 9009970900800084ـ 21/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 5 آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز 25درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه 262756/41459ـ 27/12/1388 هیأت وزیران دستگاههای اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از سه سال با رعایت قانون نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام کنند و سازمان طرف شکایت دفاع مؤثری در جهت رد شکایت شاکی به عمل نیاورده است. علی‌هذا شکایت را موجه تشخیص و سازمان مشتکی‌عنه را به اجابت خواسته شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
د: شـعبه هشتـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره 8909980900077006 با موضوع دادخواست آقای روح‌اله محمدزاده به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و به خواسته اجرای آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز 25 درصد و بالاتر به موجب دادنامه شماره 9009970900800083ـ 21/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 5 آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز 25درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه 262756/41459ـ 27/12/1388 هیأت وزیران دستگاههای اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از سه سال با رعایت قانون نسبت به استخدام پیمانی آنان اقدام کنند و سازمان طرف شکایت دفاع مؤثری در جهت رد شکایت شاکی به عمل نیاورده است. علی‌هذا شکایت را موجه تشخیص و سازمان مشتکی‌عنه را به اجابت خواسته شاکی به شرح مورد درخواست ملزم می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
هـ : شعـبه بیست و هفـتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038835 با موضوع دادخواست آقای حسین برجی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و به خواسته اجرای بند ب تبصره 19 قانون بودجه سال 1384 مبنی بر استخدام فرزندان شاهد و جانباز 25% به بالا در دستگاههایی که پدران آنها در آن خدمت می‌نمایند به موجب دادنامه شماره 9009970902701856ـ 3/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای حسین برجی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به خواسته اجرای ماده 48 قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 موضوع استخدام یکی از فرزندان شهدا، جانباز 25% به بالا شاغل در دستگاهها نظر به محتویات پرونده و با توجه به این که شاکی فرزند عبدالعلی برجی جانباز 30% و شرایط عمومی استخدام که در ماده 14 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری به آن اشاره شده است شاکی واجد شرایط مذکور است و از طرفی ماده 48 قانون صدرالذکر برای دستگاههای موضوع آن ایجاد تکلیف کرده است تا نسبت به استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بالای 25% و آزاده را که واجد شرایط عمومی استخدام است در همان دستگاه اقدام کنند. بنا به مراتب مزبور شکایت وی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق مواد 5 و2 آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره 41459ـ 27/12/1388 هیأت وزیران، استخدام فرزندان شاهد و جانباز به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه‌های استخدامی موکول شده است و به موجب قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای 1391 و 1390، فرزندان جانباز" href="/tags/31532/استخدام-فرزندان-جانباز/" class="link">استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر اعلام شده است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است، بنابراین رأی شعبه 24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970902400655ـ 16/3/1391 که به علت عدم وجود مجوز استخدامی به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :