جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20105 رأی شماره 919 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 و اجرای مواد 127 و 78 قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است
شماره هـ/90/584 14/12/1392
تاریخ دادنامه : 28/11/1392 شماره دادنامه: 919 کلاسه پرونده : 90/584
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدمسعود حسینی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای سیدمسعود حسینی به موجب لایحه‌ای که به شماره 454/711د41ـ 23/6/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
الف: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به پرونده کلاسه 25/88/1233 به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگان در سال 1388 به شرح دادخواست و طبق دادنامه شماره 2786ـ 16/8/1388 رأی به رد شکایت صادر و آن را قطعی دانسته است. لذا دلیل رأی تنها این بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق‌العاده ویژه نخبگان پیش‌بینی نشده است.
ب: شعبه24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900023341 موضوع شکایت آقای حمید هادی‌نیا (همکار اینجانب با شرایط کاملاً یکسان) به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست طبق دادنامه شماره 88909970902402220 رأی به وارد بودن شکایت و برقراری و استمرار فوق‌العاده نخبگی شاکی صادر کرده است. یکی از دلایل در این دادنامه حذف نشدن برخورداری کارمندان دولت واجد شرایط از فوق‌العاده نخبگی در قانون خدمات کشوری است.
لذا توجه آن مقام را به موارد ذیل جلب می نمایم.
1ـ فوق‌العاده ویژه نخبگان بر اساس بند ب ماده 3 آئین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه (مصوب هیأت دولت) به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، برای واجدین شرایط من جمله اینجانب (در حکم کارگزینی) برقرار بوده و تا فروردین ماه سال 1388 پرداخت می‌شده که به صرف این ادعا که در دستورالعمل ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت این فوق‌العاده دیده نشده، از سوی سازمان محیط زیست از حکم کارگزینی اینجانب و کارمندان مشابه حذف شده است.
2ـ پرداخت حق نخبگی حتی به صراحت در فصل دهم قانون جدید (قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز دیده شده است. در این قانون برای این موضوع، آئین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده که پس از تدوین با پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
3ـ هر چند در دستورالعملی که به تاریخ 21/2/1388 از سوی معاونت مذکور به ادارات بخشـنامه شده و ملاک صدور احکام جدید (مورد اعتراض) بوده است، هیچ بندی از آن پرداخت فوق‌العاده نخبگی را لغو نکرده و در واقع موضوع تعمداً یا سهواً به نوعی مسکوت گذاشته شده است. لیکن بایستی توجه داشت که هیچ یک از بخشنامه‌های اداری و حتی مصوبات دولت من جمله دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری، نمی‌تواند خود قانون یا به عبارتی مصوبات مجلس شورای اسلامی را نقض یا لغو نماید.
4ـ از آنجا که در قوانین جدید نیز فوق‌العاده نخبگی حذف نشده است، عدالت حکم می‌کند فوق‌العاده نخبگی قطع نشده بلکه کماکان برقرار بوده و هر موقع آئین‌نامه جدید آن در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد، فوق‌العاده نخبگی کارمندان دولت با آئین‌نامه جدید تطبیق داده شود.
5 ـ عدم پرداخت فوق‌العاده مذکور سبب کاهش بسیار محسوس حقوق اینجانب شده است که هیچ گونه توجیه قانونی و عدالتی ندارد.
لذا با توجه به مراتب بالا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به صدور حکم مقتضی در جهت ابقای فوق‌العاده نخبگی تا ابلاغ آئین‌نامه جدید اقدام مقتضی مبذول فرمایند تا موضوع توجه دولت جمهوری اسلامی ایران به نخبگان، صورت حقیقی به خود بگیرد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900023341 با موضوع دادخواست آقای حمید هادی‌نیا به طرفیتمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری 2ـ سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ حکم کارگزینی صادر شده از سازمان حفاظت محیط زیست به شماره 576 ـ 6/4/1388 و درخواست ابقاء و برقراری فوق‌العاده نخبگی به موجب دادنامه شماره 8909970902402220 ـ 21/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که برخورداری کارمندان واجد شرایط از فوق‌العاده نخبگی در قانون مدیریت خدمات کشوری حذف نشده است لیکن حسب تبصره 1 ماده 65 آن، به تصویب آئین‌نامه اجرایی محول شده که تاکنون به تصویب نرسیده است از طرفی شاکی پرونده حسب مدارک پیوست تا زمان صدور حکم استخدامی معترضٌ‌عنه به شماره 576 ـ 6/4/1388 از امتیاز مرقوم بهره‌مند بوده است. لذا بنا به مدلول اصل استصحاب و نیز مراعات حق مکتسب نسبت به وی، شعبه دیوان خواسته مطروح را موجه و با عدم پذیرش لایحه دفاعیه شماره 26822/231ـ 15/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و عدم دفاع سازمان حفاظت محیط زیست در قبال شکایت و اعتراض شاکی پرونده علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن در تاریخ 7/6/1388 و پیگیری بعدی اداری دفتر شعبه، حکم به ابطال حکم کارگزینی شماره 576 ـ 6/4/1388 و برقراری و استمرار فوق‌العاده نخبگی شاکی از زمان قطعی صادر می‌کند. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست وپنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/1233 با موضوع دادخواست آقای سیدمسعود حسینی به طرفیتمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورسازمان محیط زیست و به خواسته صدور حکم بر برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی به موجب دادنامه شماره 2786ـ 16/8/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق‌العاده ویژه نخبگان پیش‌بینی نشده است و الزام طرفهای شکایت نسبت به پرداخت فوق‌العاده مزبور به شاکی در سال 1388 جواز قانونی ندارد، شکایت مطروح مردود اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بند (ی) ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، نخبگان و استعدادهای برتر مورد شناسایی و حمایت مقنن قرار گرفته است. با توجه به این که به موجب ماده 5 آئین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 247285/ت47050هـ ـ 15/12/1390 هیأت وزیران مقرر شده است «به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آئین‌نامه، سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد .» و در ماده 2 آئین‌نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آئین‌نامه، نخبه و استعداد برتر بوده‌اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می‌شوند مشمول مزایای آئین‌نامه قرار گرفته‌اند، بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده‌اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از 1/1/1388 و اجرای مواد 127و 78 قانون یاد شده، فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است، مستند به مواد 5 و 2 تصویب‌نامه صدرالذکر هیأت وزیران مستحق دریافت سقف امتیاز فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و نتیجة رأی شعبه24 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 890997090240220 ـ 21/12/1389 که بر وارد دانستن شکایت شاکی نخبه، به دریافت فوق‌العاده‌ای بابت نخبه بودن صادر شده است در حد استدلال فوق‌الذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :