جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20105
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 666
سه‌شنبه،20 اسفند 1392
سال هفتاد شماره 20105 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق
شماره300/67930 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسه مورخ 21/11/1392 خود، طرح ویژه نراق را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
طرح ویژه شـهر تاریخی نراق تصویب و مقرر شد طرح در کمیته فنی شماره (3) به جهت حفظ باغات و منطقه حفاظت‌شده «جاسب» مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد و متعاقباً ابلاغ گردد.
ضمناً، با توجه به پیشنهاد دبیر شورای عالی شهرسازی و با استناد به ماده 9 آئین‌نامه نحوه بررسی، طرحهای توسعه و عمران طرحهای ویژه با خصیصه‌های خاص معماری، هم در تصویب شرح خدمات و هم به منظور بررسی طرح، در کمیته تخصصی معماری مورد بررسی قرار گیرد. ترکیب اعضای کمیته فنی و نحوه بررسی طرحهای ویژه این کمیته «کمیته فنی شماره3» به پیشنهاد دبیر بوده و توسط اعضای شورای عالی مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره300/67930 6/12/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسه مورخ 21/11/1392 خود، طرح ویژه نراق را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
طرح ویژه شـهر تاریخی نراق تصویب و مقرر شد طرح در کمیته فنی شماره (3) به جهت حفظ باغات و منطقه حفاظت‌شده «جاسب» مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد و متعاقباً ابلاغ گردد.
ضمناً، با توجه به پیشنهاد دبیر شورای عالی شهرسازی و با استناد به ماده 9 آئین‌نامه نحوه بررسی، طرحهای توسعه و عمران طرحهای ویژه با خصیصه‌های خاص معماری، هم در تصویب شرح خدمات و هم به منظور بررسی طرح، در کمیته تخصصی معماری مورد بررسی قرار گیرد. ترکیب اعضای کمیته فنی و نحوه بررسی طرحهای ویژه این کمیته «کمیته فنی شماره3» به پیشنهاد دبیر بوده و توسط اعضای شورای عالی مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20105
تاریخ تصویب :
1392/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :